България, Хърватия, Унгария и Австрия ще си разменят актове на джигити 27.03 | 16:23

Нарушителите по пътищата на 4-те държави ще бъдат глобявани в родината си

От iNews.bg

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Административното и техническо споразумение към Споразумението между България, Хърватия, Унгария и Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 5 май 2015 г. в Санкт Пьолтен, Австрия.

Целта на основното споразумение, което е в сила за България от 2013г., е да се обезпечи възможността за практическото изпълнение на взаимното изпълнение на финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрацията. Основното споразумение надгражда разпоредби на европейско законодателство - Директива 2015/413/ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата и Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции.

Споразумението разширява възможностите за сътрудничество извън информационния обмен предвиден в Директивата, като предвижда изпълнение на санкциите, което допринася за предотвратяване избягването на санкции за пътни нарушения и гарантира бърза процедура, като съдържа достатъчно гаранции за защита правата на водачите. Основно предимство на споразумението е възможността паричната сума, получена от изпълнението на решението, да се събира в полза на изпълняващата държава.

Административното и техническо споразумение за прилагане на основното споразумение е изработено с цел осигуряване техническото прилагане на основното споразумение. То предвижда минималния набор от лични данни, които ще бъдат предмет на информационен обмен по смисъла на основното споразумение. Посочен е техническият избор на система и връзка, чрез които ще се реализира обмена на информация, дефинирани са националните точки за контакт, както и комуникационните канали. Включени са разпоредби за защита на личните данни, както и набелязване на бъдещите стъпки за изготвяне на наръчник, съдържащ техническия набор от приложения.

Водещи

Най-четени