В IT компаниите се работи за над 3 бона, в заведения и хотели – за 766 лв. 13.02 | 12:00

Средната заплата у нас през декември 2019 г. е била 1313 лева, показва статистиката

От iNews.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.1%, "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.4%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 2.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.5 и 17.3%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хил., или с 0.1%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 12.9 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 3.3 хил., и "Транспорт, складиране и пощи" - с 1.3 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Преработваща промишленост" - съответно с 3.1 и 2.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември - 1 294 лв., и за декември - 1 349 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 9.2%, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 19.8%, "Образование" - с 16.9%, и "Други дейности" - с 15.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са:

-"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 090 лева

-"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 161 лева

-"Финансови и застрахователни дейности" - 2 155 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

-"Хотелиерство и ресторантьорство" - 766 лева

-"Други дейности" - 964 лева

-"Селско, горско и рибно стопанство" - 1 009 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния – с 12.1%.

Водещи

Най-четени