ЕС въведе единно разрешително за престой и работа на чужденци 13.12 | 19:09

До 2 години страните-членки трябва да въведат разпоредбата в законодателството си

От Ивайло Ачев

Единното разрешително за пребиваване и работа на територията на ЕС за граждани на страни, които не членуват в Съюза, е вече факт. Това стана след като днес (13 декември) Европейският парламент одобри новото разрешително.

Директивата позволява работниците да получат разрешение за пребиваване и работа в рамките на единна процедура. Държавите-членки имат две години за транспонирането на разпоредбите в националното си законодателство.

Директивата допълва вече съществуващите мерки, свързани с легалната миграция като синята карта, и има за цел да улесни миграцията в случаите, когато тя е свързана с нуждите на европейския трудов пазар.

Правилата не ограничават възможността на държавите от ЕС да решават дали и колко работници от трети страни да приемат. Те обаче ще трябва да вземат решение за издаването на общото разрешение в рамките на четири месеца.

Предложената директива ще намали и административните процедури за гражданите от трети страни, позволявайки им да получат разрешение за пребиваване и работа в дадена държава членка, в рамките на единна процедура, като подаването на молба може да бъде извършено, както от самото лице, така и от работодателя му.

Директивата

Разпоредбите засягат гражданите на трети държави, които желаят да живеят и работят в държава-членка или които вече законно пребивават и работят в страна от ЕС. Новият закон няма да обхваща дългосрочно пребиваващите, бежанците, командированите работници, сезонните работници, работниците, които са делегати в рамките на програми за мобилност в международни компании (доколкото те са обект на други разпоредби на законодателството на ЕС). Детегледачките и моряците, плуващи под флаг на държава членка, също не са включени.

Нови права

Притежателите на общото разрешително ще имат права, сравними с тези на гражданите на ЕС - добри условия за труд, признаване на квалификации, право за членуване в синдикати и достъп до пенсионни права, социално осигуряване, услуги, предоставяни от бюрата по труда и настаняване в социални жилища. Държавите-членки ще имат възможност да прилaгат определени ограничения на тези права.

Социална сигурност, обществени жилища и пенсии

Работниците от държави извън ЕС ще имат достъп до социално осигуряване при същите условия като колегите си от ЕС. Все пак държавите-членки могат да въведат определени ограничения за работници с продължителност на договорите по-малка от 6 месеца. Семейните обезщетения на граждани от трети страни, които са приети за обучение в страна-членка, също могат да бъдат ограничени. Държавите-членки биха могли да ограничат достъпа до публични услуги, като обществено жилище, до кръга чуждестранни работници, които в даден момент са наети на работа.

По искане на евродепутатите директивата гарантира, че работниците от трети страни ще получават своите пенсии, когато се върнат в родните си държави, в същия размер и при същите условия като гражданите на съответната държава от ЕС. 

Професионално обучение и образование

Също по молба на депутатите работниците от трети страни, които са наети или регистрирани като безработни, ще могат да получават професионално обучение и образование. При преговорите Европейският парламент отхвърли предложението на Европейския съвет тези права да обхващат единствено наетите работници. По отношение на достъпа до университетско образование и професионално образование, които не са пряко свързани с професионалното развитие на работниците, държавите-членки могат да прилагат специфични условия като например владеенето на езици.

Водещи