Италианци и саудитци ще строят газовата връзка със Сърбия 03.04 | 13:30

Обединение „Консорциум Аркад“ спечели обществената поръчка сред още двама конкуренти

От iNews.bg

Италианско-саудитски консорциум ще изгражда газовата ни връзка със Сърбия на наша територия. "Булгартрансгаз" финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: "Линейна част" и референтен номер: 180-100 на "Булгартрансгаз" ЕАД.

След провеждане на открита процедура по ЗОП, комисията, назначена от възложителя, класира участникът Обединение "Консорциум Аркад" на първо място и предложи същият за изпълнител на обществената поръчка. Решението за избор на Обединение "Консорциум Аркад" е публикувано на профила на купувача, на сайта на "Булгартрансгаз", на 03.04.2019 г.

Три обединения подадоха оферти за участие в процедурата - Д3ЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ), Обединение от "ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt." и Обединение "Консорциум Аркад".

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на възложителя от документацията участие в обществената поръчка, както и съответствието с критериите за подбор, до оценка на офертите и отваряне на ценови предложения бяха допуснати: Д3ЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ) и Обединение "Консорциум Аркад".

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от Методиката за комплексна оценка, зададени от "Булгартрансгаз", като избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" .

Предложението на Обединение "Консорциум Аркад" включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 календарни дни.

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска Арабия.

Водещи

Най-четени