КЗК отново пак отряза "Инерком" за сделката за ЧЕЗ 18.10 | 19:38

Комисията отказа да разглежда новото уведомление за закупуването на дяловете в България на чешкото дружество

От Ани Романова

Комисията за защита на конкуренцията отново отряза "Инерком” за закупуването на дяловете в България на ЧЕЗ. Това стана, след като председателят на КЗК отказа да образува производство по постъпило уведомление от страна на "Инерком" за ново разглеждане на сделката, след като компанията се отказа от ВЕИ централите си, което бе и един от мотивите сделката да бъде спряна от КЗК първия път. Причината за отказа е, че в съда в момента тече обжалване от страна на "Инерком" именно по предишното решение на Комисията.

Ето и какво съобщиха от КЗК:

В Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) е постъпило уведомление, вх. № ВХР-2120/21.09.2018г., от "Инерком България" ЕАД ("Инерком") за намерението на дружеството да осъществи концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), чрез придобиване на контрол върху предприятия от групата на "ЧЕЗ" а.с., Република Чехия в България.

С уведомлението към Комисията е отправено искане безусловно да разреши осъществяването на планираната концентрация, като се произнесе с решение по чл. 60, ал. 1, т. 14 от ЗЗК, тъй като не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и няма да доведе до установяването на предприятие с господстващо положение, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗК. В тази връзка Уведомителят твърди, че през месец август 2018 г. е извършена структурна промяна в групата на "Инерком" и същата вече не включва производители на електрическа енергия.

Мотивите за отказ за образуване на производство, съгласно издаденото на 18.10.2018 г. Разпореждане на председателя на КЗК са, че Комисията вече е била нотифицирана за същата сделка между същите страни, със същите предмет и цел, и се е произнесла с Решение № 805/19.07.2018 г. Предвид обжалването на цитирания административен акт от страна на уведомителя "Инерком България” ЕАД и от "ЧЕЗ" а.с., същият не е влязъл в сила и административното производство не е приключило, а е във фаза на съдебно оспорване. Наличието на висящо административно производство със същия предмет и с участието на същата страна, във фазата на съдебно оспорване, е абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за образуване на ново производство пред административния орган по аргумент от чл. 27, ал. 2, т. 2 от АПК.

Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от АПК, съгласно която никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. В противен случай административният орган ще изземе за решаване въпрос, който вече е предоставен на преценката на съда.

Наред с горното, новите обстоятелства, на които се позовава уведомителят, имат значение за разрешаване на спора, повдигнат пред съда, доколкото представляват факти, взети предвид от антимонополния орган при извършване на икономическия и правен анализ в обжалваното решение, чиято проверка за законосъобразност е предмет на образуваното и неприключило пред ВАС съдебно производство.

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. КЗК изпрати писмо на 18.10.2018 г. до уведомителя "Инерком България" ЕАД, чрез упълномощения му представител, за отказа за образуване на производство".

Водещи

Най-четени