КЗК препраща казуса с контрола на БТК на ЕК 20.02 | 12:34

Комисията няма правомощия да разгледа евентуално извършената сделка

От iNews.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препраща казуса с контрола на БТК на Европейската комисия.

В сигнал на "Технологичен център – институт по микроелектроника" АД се изказва предположение за осъществена концентрация чрез придобиване на контрол върху "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.

КЗК приема, че при евентуално прехвърляне на дялове от "Бромак Телеком Инвест" АД на SHCO 79, s.a.r.l Люксембург, което косвено би довело и до промяна на контрола върху БТК ЕАД, засегнато предприятие от една страна е всяко от придобиващите съвместен контрол дружества, а от друга - придобиваното предприятие.

Съгласно регламента за сливанията, нито една държава-членка няма право да прилага националното си законодателство по отношение на конкуренцията спрямо концентрация с общностно измерение, т.е. евентуално извършената сделка би попаднала под изключителната юрисдикция на ЕК.

Наличието на разделена компетентност не позволява на КЗК да направи преценка доколко сделката би представлявала концентрация по смисъла на чл. 22 от ЗЗК и какъв би бил нейния ефект върху конкуренцията на съответния пазар, т.е да извършва оценка по същество.

Към настоящия моментКЗК няма правомощия да разглежда евентуално извършената сделка по същество.

Поради тези причини КЗК прекратява преписката и я изпраща по компетентност в ГД "Конкуренция" на ЕК.

Водещи

Най-четени