КЗК ще проучва намерението на БТК да придобие НУРТС 11.12 | 12:04

Това ще помогне на комисията дали да разреши сделката

От iNews.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва задълбочено проучване относно намерението на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) да придобие едноличен контрол върху "НУРТС България" АД.

След анализ на пазарите, върху които сделката ще окаже въздействие, от комисията стигнали до извода, че обединеното предприятие ще оперира едновременно на два съседни продуктови пазара - този на наземно цифрово разпространение на ТВ програми и разпространението им чрез платените платформи – сателит и интернет.

Според КЗК участието на групата БТК на двата продуктови пазара би създало конкурентни предимства след сделката пред останалите доставчици на платена телевизия, като например при договаряне на цената за предоставяне на правото за разпространение на програмите (авторските права) с доставчиците на медийно съдържание.

Относно пазара на колокация се установи, че участниците в концентрацията имат много добре развита инфраструктура, като част от нея може да се определи като такава със стратегическо значение. Мрежите на обединената след концентрацията група могат да се използват и се използват от оператори на електронни съобщителни услуги, за да изпълняват своите задължения съгласно издадените им лицензии. За част от тези оператори не е налице възможност да дублират тази инфраструктура, тъй като изграждането на собствени обекти в редица "ключови места" би било практически невъзможно и/или икономически нецелесъобразно, предвид необходимите значителни инвестиции. Ето защо КЗК счита, че при евентуално ограничаване на достъпа до тази инфраструктура (или необосновано прекратяване на договорните отношения) от техния конкурент БТК ЕАД, такова едно поведение би затруднило сериозно тяхната дейност и би повлияло на качеството и цената на предоставяните от тях услуги. Анкетираните от КЗК участници на разглежданите пазари също потвърдиха опасенията на КЗК в тази насока.

В резултат на изложените обстоятелства комисията счита, че е необходимо пълното и всеобхватно проучване на пазарната ситуация. Това ще позволи на КЗК да даде точна и пълна оценка за ефекта, който ще породи оценяваната концентрация на разглежданите пазари и бариерите за навлизане на тях.

Извършването на пазарен анализ в детайли ще спомогне да се очертаят с по-голяма конкретика съществуващите отношения на разглежданите пазари, както и да бъде установено дали поради значителни преимущества за потребителите сделката следва да бъде разрешена безусловно, смятат експертите. При възникване на необходимост и в съответствие с правомощията на КЗК би могло да се предвиди и мярка, съобразно установения в хода на задълбоченото проучване потенциален риск.

Водещи

Най-четени