МФ: Октомври завършва с дефицит от 457 млн. лв. 30.11 | 21:06

Ведомството на Горанов очаква месечен излишък от 63,9 млн. лв.

От iNews.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 30.11.2015 г. да бъде отрицателно в размер на 457 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите.

За сравнение за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 600,7 млн. лв. (1,9% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта. Само за месец ноември на месечна база се очаква дефицит в размер на около 521 млн. лв., който се дължи основно на по-високите разходи по сметките за средства от ЕС, съобщиха от МФ.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към 30.11.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 29 048,0 млн. лв. (95,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 8,6% (2 309,6 млн. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 693,6 млн. лв. и 616,0 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 29 505,0 млн. лв., което е 89,9% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 28 339,1 млн. лева. Разходите през последните месеци на годината традиционно са по-високи от среднопретеглените разходи, отчетени през предходните месеци, поради сезонни фактори и концентрирането на по-голямата част от капиталовите разходи в края на годината. Най-значителен ефект през месец ноември върху нарастването на разходите оказват тези свързани с приключване на проектите, съфинансирани от ЕС за програмния период 2007-2013 г., поради изтичане на крайния срок за повечето програми - до края на 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на месец ноември 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 935,8 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2015 година.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец октомври 2015 г. се отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП).

Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 383,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 319,5 млн. лева. За сравнение към края на месец октомври 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 1 760,1 млн. лв. (2,1% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,2 процентни пункта, съобщиха от МФ.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.10.2015 г. са в размер на 26 534,5 млн. лв., или 87,4% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2 513,9 млн. лв. (10,5%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 445,9 млн. лв. (7,5%), неданъчните приходи със 160,0 млн. лв. (5,4%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 908,0 млн. лв. (48,3%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 20 600,6 млн. лв., което представлява 85,8% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 618,0 млн. лв., което е 82,2% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите в групата нарастват с 5,3%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 555,5 млн. лв., което е 87,3% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 6 662,6 млн. лв. или 86,1% от планираните за годината. Съпоставени с десетте месеца на 2014 г. приходите от ДДС нарастват със 7,1%. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.10.2015 г. е в размер на 170,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 741,9 млн. лв. (89,5% от разчетените за годината), като спрямо октомври 2014 г. нарастват с 11,0%. Постъпленията от мита са 127,3 млн. лв. или 88,0% от разчета за годината и бележат ръст от 2,1% спрямо същия период на 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 744,5 млн. лв. или 86,0% изпълнение на годишните разчети и нарастват с 3,0% спрямо десетте месеца на 2014 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 5 682,6 млн. лв., което представлява 85,5% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват с 8,1%.

Неданъчните приходи са в размер на 3 145,6 млн. лв., което представлява 94,1% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 788,4 млн. лв., което представлява 93,1% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец октомври 2015 г. възлизат на 26 470,6 млн. лв., което е 80,6% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 689,8 млн. лв. (2,7%). В структурно отношение ръст се отчита основно при капиталовите разходи, докато текущите нелихвени разходи са близки номинално до отчетените за същия период на предходната година.

Нелихвените разходи са в размер на 25 149,6 млн. лв., което представлява 82,2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 31.10.2015 г. са в размер на 20 996,2 млн. лв. (83,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 153,4 млн. лв. (77,0% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 636,3 млн. лв. или 73,0% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 684,7 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2015 г. е 10,2 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др.

 

Водещи

Най-четени