Половин милиард кубика вода изтекли от спукани тръби 20.12 | 12:45

На югозапад хората ползват най-много вода, в Сливен и Търговище - най-малко

От iNews.bg

През 2018 г. в страната са иззети 5.425 млрд. куб. м пресни води, което е с 4.1% по-малко спрямо 2017 година. Най-значимо е намалението на иззетите повърхностни води (4.3%), които съставляват около 90% от иззетите пресни води. Регистрираният спад се формира основно от намаляващото черпене на вода за охлаждащи процеси в енергетиката и за сектор "Селско, горско и рибно стопанство". Спад се отчита и при добитата вода от подземни източници - с 2.6% спрямо 2017 г. основно за целите на общественото водоснабдяване (ВиК), съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Въпреки намалението на абсолютния обем структурата на водовземането в страната е относително устойчива. През 2018 г. най-значим е делът на водите за сектор "Индустрия" -70.7% от пресните води, следват ВиК сектора (15.5%) и сектор "Селско, горско и рибно стопанство" (13.3%). Добитите води за сектор "Услуги" съставляват около 0.4% от общото количество на иззетите пресни води.

През 2018 г. за производството на хидроенергия допълнително са преработени общо 26 млрд. куб. м сурови води, което е с 45.2% повече спрямо 2017 година. Една част от иззетите води са за крайно потребление, а останалата част са загуби на вода (течове, изпарения, неточности при измерването и други физически загуби).

Водата се осигурява чрез обществено снабдяване (ВиК), напоителни системи, собствено или друго снабдяване. През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4.647 млрд. куб. м, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%. С най-голям дял във водоползването са водите за охлаждащи процеси в енергетиката (78.0% от използваната вода), като спрямо 2017 г. намаляват с 2.1%. Тези води се осигуряват предимно от собствено снабдяване и след употреба обикновено се връщат обратно във водоизточника. Използваната вода за напояване на земеделски култури през 2018 г. (291 млн. куб. м) е около равнището на предходната година Използваните количества в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" са около 312 млн. куб. м предимно за напояване (259 млн. куб. м). Спрямо 2017 г. се отчита нарастване на водата, използвана в сектора на услугите - до 87 млн. куб. м, докато потреблението на питейна вода от домакинствата през 2018 г. (253 млн. куб. м) остава близо до равнището на предходната година.

Общественото водоснабдяване (ВиК) осигурява около 8.3% от необходимата вода. Подадената вода от ВиК през 2018 г. е 885 млн. куб. м, което е с 3.6% по-малко спрямо 2017 година. Доставената вода на крайните потребители (фактурирана) през 2018 г. съставлява 39.8% от подадената вода, а тази за технологични, противопожарни и други цели вода (нефактурирана) е 3.9%. Общите загуби на вода през 2018 г. се оценяват на 499.0 млн. куб. м, или 56.4% от подадената вода (56.8% за 2017 г.).

Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2018 г. те се оценяват на 425.6 млн. куб. метра.

С обществено водоснабдяване е свързано 99.5% от населението в страната. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2018 г. се оценява на 99 л на човек, което е на равнището на 2017 година. Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско - в Североизточния район (85 л/чов./ден.). Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

През 2018 г. 1.1% от населението в страната е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен. Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Габрово (28.2%), Търговище (13.1%) и Сливен (7.8%).

Общата дължина на водопроводната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2018 г. е 74 731 км, от която новоизградена 115 км, и реконструирана/подменена 411 километра.

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

През 2018 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 427 млн. куб. м отпадъчни води и 3.618 млрд. куб. м отработени води от охлаждащи процеси - общо те съставляват 87.1% от използваните води.

С най-голям дял са отпадъчните води, образувани от битовия сектор - 63.9% от общото количество (без преработените води от охлаждане). Преобладаващата част от тях се отвеждат в обществената канализация и селищните пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ). От сектор индустрия през 2018 г. са образувани около 110 млн. куб. м отпадъчни води, като 82.8% от тях са отведени във водни обекти. Делът на пречистените съставлява 64.9% от отведените във водни обекти индустриални отпадъчни води.

Общият обем на отведените през 2018 г. отпадъчни води във водни обекти от икономическите дейности, домакинствата и обществената канализация (вкл. Дъждовни и др.) се оценява на 767 млн. куб. м (без охлаждащите), от които 76.5% са третирани в селищни и производствени пречиствателни станции (75.8% за 2017 г.).

През 2018 г. в страната са регистрирани 170 действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, от които 108 бр. с капацитет над 2 000 еквивалент жители. Преобладаващата част от станциите са с вторични методи на третиране и допречистване с азот и фосфор.

Относителният дял на населението с услуги по отвеждане на отпадъчните води в обществената канализация през 2018 г. се оценява на 76.2%. Със селищни пречиствателни станции е свързано 63.9% от населението на страната. Най-висок e дeлът на свързаното население в Югозападния (78.0%) и Североизточния район (72.6%), а най нисък - в Северозападния район (44.2%). На национално равнище се регистрира известно нарастване на дела на населението, свързано със СПСОВ с вторични методи и методи за допречистване - от 63.2% (2017 г.) на 63.7% (2018 г.).

Общата дължина на канализационната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2018 г. е с дължина 11 967 км, като новоизградената е 155 км, а реконструираната/подменената - 28 километра.

Водещи

Най-четени