През 2015 г. ще може да се кандидатства по 6 мерки от новата ПРСР 02.06 | 15:32

Индикативният график за прием по мерките е публикуван на сайта на МЗХ

От iNews.bg

До края на годината ще бъдат отворени 6 мерки за проектно финансиране по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Първият прием за земеделските стопани ще бъде по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Подаването на документите по нея се очаква да започне в края на юни. До края на годината по нея ще може да се кандидатства и втори път.

От днес се отваря мярка 2.1 "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани". По нея ще се подпомагат млади фермери чрез консултации и безплатно изготвяне на поректи и бизнес планове от експертите в Националната служба за съвети в земеделието.

По индикативния график в началото на ноември се очаква да бъде отворен и нов прием на проекти по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства".

Месец по-рано - в края на октомври, е предвиден и прием по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция".

Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 "Помощи за подготвителни дейности". Тя е свързана с подхода "ЛИДЕР" и Воденото от общността местно развитие.

 

В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги", посочват от агроведомството.

Още преди официалното одобрение на новата Селска програма, бе обявен прием по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" с индикативен бюджет 150 млн. евро. Заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 "Агроекология и климат", 11 "Биологично земеделие", 12 "Плащания по "Натура-2000” и Рамковата директива за водите" и 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения".

Индикативният график за отваряне на приемите е публикуван на страницата на ПРСР: www.prsr.government.bg 

Водещи

Най-четени