Прекратен е договорът с концесионера на мина „Оброчище“ 19.02 | 16:05

Причината е в неизплатени задължения и заплати

От iNews.bg

Последната проверка от Министерството на енергетиката на мина "Оброчище” е извършена на 15.05.2018 г. След констанирано неизпълнение на концесионния договор, е отправна покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. В определения с поканата за доброволно изпълнение срок не са изпълнени паричните задължения в размер на 130 хил. лв. Във връзка с неизпълнение на основно договорно задължение,а именно - за заплащане на концесионно възнаграждение, на 07.02.2019 г. Минитерството на енергетиката е спряло действието на договор от 01.06.1999 г. за предоставяне на концесия с предмет "Особено право на ползване на подземни природни богатства – манганови руди чрез добив от находище "Оброчище – Северозападен участък".

Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация.

По информация от служители на "Евроманган" АД, не са изплатени заплатите от юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се заплащат със закъснение. В края на месец януари е проведена среща между представители на Министерството на енергетиката и Национален синдикат "Защита". Министерството на енергетиката има уверение от страна на "Евроманган”, че ще започне изплащането на дължимите суми.

Водещи

Най-четени