Приходите от преки данъци нарастват с 11% през първото полугодие 20.08 | 14:30

Фискалният резерв в страната е 6,6 млрд. лева

От Мария Стоянова

Приходите в бюджета от преки данъци за първите шест месеца на годината са 2,249 млрд. лв., което е с над 11% повече спрямо първото полугодие на 2013 г. Това става ясно от приетия от служебното правителство отчет за финансовото състояние на държавата за периода януари-юни тази година.

В документа се посочва още, че фискалният резерв към края на юни е 6,6 млрд. лева. От тях 5,9 млрд. лева са депозити в БНБ и банки и 7 млн. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифициране на разходи, аванси и други.

Ръст е отчетен при постъпленията от корпоративни данъци - с 30,8% или 34,5 млн. лева. Нарастване за първото полугодие на 2014 г. се отчита и при приходите от данъци върху доходите на физически лица - със 192,4 млн. лева, което е със 17,4% повече от същия период на миналата година.

Нарастват приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за първото полугодие. Те се равняват на 3,037 млрд. лева, което е с 4,5 на сто или 131,6 млн. лева повече от януари-юни 2013 г.

В отчета е посочено още, че приходите от акцизи са в размер на 1,834 млрд. лева като се наблюдава нарастване на годишна база с 1,6%. Постъпленията от мита са 70,1 млн. лрва, или 51,5% от разчета за годината. Приходите от други данъци са в размер на 491,1 млн. лева., което представлява 54,7% изпълнение на годишните разчети.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 11,1 млрд. лв., което представлява 46% от годишните разчети за 2014 г. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 2,7% (294,3 млн. лв.).

Докладът на финансовото министерство сочи, че приходите от косвени данъци са в размер на 5 402,1 млн. лв., което е 42,1% от програмата за годината. Постъпленията от косвени данъци към 30.06.2014 г. намаляват номинално с 91,7 млн. лв. спрямо същия период на миналата година в резултат основно на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото полугодие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г.

Постъпленията от ДДС са в размер на 3 486,6 млн. лв., или 42,1% от планираните за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от ДДС се свиват с 3,4%, докато в разчета за годината е предвиден ръст в размер на 8,2 процента.

Неданъчните приходи са в размер на 1 824,1 млн. лв. Това е с 367,9 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година. Намлението се дължи на базов ефект от постъпили еднократни приходи през първите шест месеца на 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело, се посочва още в отчета.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1,16 млрд. лева, което представлява 36,1% от разчета за годината. В сравнение с изпълнението към юни 2013 г. помощите са със 77,9 млн. лв. Повече.

Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 612,5 млн. лв. спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с приключването в края на програмния период на по-голяма част от проектите, докато останалата част от увеличението се дължи на по-високите разходите по националния бюджет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на юни 2014 г. възлизат на 15,1 млрд. лв., което е 46,7% от годишния разчет. Спрямо юни 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 993,7 млн. лв. (7,0%). Нелихвените разходи са в размер на 14,3 млрд. лв. Лихвените плащания са в размер на 240,1 млн. лв.

Водещи

Най-четени