ЧЕЗ дава шанс на безработни 01.11 | 15:21

Млади, възрастни и хора с увреждания могат да започнат кариера в компанията

От iNews.bg

"ЧЕЗ Разпределение България" стартира изпълнението на проект "Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в компанията. Тя е в изпълнение на административен договор № BG05M9OP001-1.003-2458-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015", част от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. В рамките на проекта "ЧЕЗ Разпределение България планира да осигури работа и професионално обучение на 14 безработни лица. Проектът започна още на 2 май т.г. и ще продължи до 2 септември 2018 г. Според изискванията на програмата повече от половината от наетите по програмата лица следва да принадлежат към уязвими групи. Това са хора без квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда, на възраст над 54 г., младежи под 29 г. и лица с увреждания.

"За нас е важно да дадем възможност на хора със затруднения, които по една или друга причина не са развили уменията си, да станат конкурентноспособни. Също така през последните години става все по-трудно на пазара на труда да се намерят подготвени кадри - обучени и технически квалифицирани. Програма Развитие на човешките ресурси ни дава много добра възможност да подберем хора, които искат да усвоят една много полезна професия, но досега не са имали шанс, и да ги обучим. Вярваме, че инвестициите в развитието и квалификацията на хората са най-важният ни социален капитал", заяви Евгения Накова, директор Човешки ресурси на ЧЕЗ България.

Освен, че ще осигури заетост на 14 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца, "ЧЕЗ Разпределение България" ще предостави и обучение на 8 от наетите лица. Те ще придобият професионална квалификация по специалност "Електрически инсталации", професия "Електромонтьор" от професионално направление "Електротехника и енергетика". Проектът включва и закупуването на съвременни машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на новите работни места. Според изискванията на проекта компанията ще запази дългосрочно минимум половината от разкритите по проекта нови работни места.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526,72 лева, от които 85% европейско и 15% национално съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи по проекта е 183 158,40 лева.

Реализацията на проекта ще осигури възможност за социално включване на 14 безработни и отдалечени от пазара на труда лица и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството. ЧЕЗ е отговорен работодател на повече от 3000 българи. Компанията е сред малкото в българския бизнес със сертификат и бронзово отличие за стандарта "Инвеститори в хората" (Investors in People).

Водещи

Най-четени