Българският висшист - специалист по стопански науки и администрация 02.05 | 13:11

Почти 20% от българите са висшисти, жените обаче са доста повече

От Ивайло Ачев

19,6% от българите или общо 1,348 млн. души имат висше образование. Това показват данните от националното преброяване на населението и жилищния фонд, извършено от НСИ.

Повечето висшисти у нас са жени – 791,8 хил. или 22,3% от жените в страната, докато мъжете-висшисти са 556,9 хил. души или 16,7%.

Общият брой на студентите в България през учебната 2011/2012 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени ("професионален бакалавър”, "бакалавър”, "магистър” и "доктор”), възлиза на 285 хил. души, което е с 20,5 хил. или със 7,8% повече в сравнение с учебната 2007/2008 година.

Бакалавър и магистър

През учебната 2011/2012 година за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър” и "магистър” се обучават 264,1 хил. души.

Най-много от тези студенти се обучават по специалности в от областта "Стопански науки и администрация” - 23%, следвани от "Технически науки и технически професии” - 13,9% и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 12,3%.

Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите "Ветеринарна медицина” - 0,6%, "Природни науки" - 0,5%, и "Математика и статистика” - 0,2%.

През 2011 г. у нас висше образование, степени "бакалавър” и "магистър”, са завършили 55,9 хил. студенти, от които 54.2 хил. са български граждани. Най-висок е относителният дял

на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация” - 30,6%, "Науки за обществото и човешкото поведение” - 15,2%, и "Технически науки и технически професии” - 11,8%. От общия брой дипломирани студенти най-нисък е относителният дял в областите "Ветеринарна медицина” (0,4%) и "Математика и статистика” (0,3%).

В частните университети са се дипломирали 13,1% от всички дипломирани в образователно-квалификационни степени "бакалавър” и "магистър”.

Професионален бакалавър

Общо 16,2 хил. души са учили за придобиване на степен "професионален бакалавър" през учебната 2011/2012 година. От тях български граждани са 16 хил. души или 98,5% от всички учащи се по степента.

47,7% от всички, учили за професионален бакалавър, са записани в частни колежи. Като цяло има спад на броя на студентите в колежи с 9,3 хил. души или с 36,5%, в сравнение с предходната учебна година. Намалението на броя на студентите в частни колежи е от 9,2 хил. души или 54,4%. Това се дължи главно на преобразуването на самостоятелния частен колеж "Земеделски колеж” със седалище - Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

През 2011 г. образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър” са придобили 7,6 хил. студенти, от които 99,1% са български граждани. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в областите "Стопански науки и администрация” - 3,7 хил., или 49,1%, следван от "Науки за обществото и човешкото поведение” - 1,5 хил., или 20,1% и "Спорт, туризъм и хотелиерство” - 700 души или 9% от общия брой на завършилите.

Доктор

През 2011 година образователна и научна степен "доктор” са придобили 638 души, от които 353 или 55,3% са жени. 37,6% от всички дипломирани са на възраст над 40 години.

При мъжете най-голям е броят в областта "Технически науки и технически професии” - 20% от общия брой на завършилите мъже, следван от областта "Здравеопазване" - 14% и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 8,1%.

В структурата на дипломираните по области на образованието жени най-голям относителен дял заема областта "Науки за обществото и човешкото поведение” - 15,6%, следван от "Природни науки” - 10,5%.

Водещи

Най-четени