Децата на България намаляват, емигрантите са повече от имигрантите 27.04 | 12:40

Интересен факт в статистиката е, че повече хора се местят да живеят от града в селото

От Ивайло Ачев

7 327 224 души – толкова наброява населението на България към 31 декември миналата година, сочи официална статистика на Националния статистически институт (НСИ).

По големина на населението България се нарежда на 16-то място в Европейския съюз – веднага след Австрия (8 404 000 жители) и преди Дания (5 561 000 жители).

По-голямата част от българското население са жени – 51,3% или 3 760 457 души. Мъжете са 48,7% от всички граждани в България или 3 566 767 души.

За съжаление тенденцията за застаряване на населението у нас продължава - децата (до 15 годишна възраст) са 13,4% от цялото население или под 1 млн. души – 979 956 души. Това е с 0,4% по-малко спрямо 2010 година и 1,6% по-малко от 2001 година.

Същевременно лицата над 65 години са вече 18,8% от населението, което значи 1 381 079 души. Това е с 1,1% повече от 2010 година и с 1,9% повече от 2001 година.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в област Сливен – 17,4%, а най-нисък - в област Перник – 11,5%.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече години е най-висок в областите Видин (25,9%), Габрово (24,5%) и Монтана (23,8%). Общо в 14 области този дял е над 20% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 15,9%, и Благоевград, Варна и Бургас - по 16,4%.

Европа

Процесът на остаряване на населението е характерен за по-голямата част от страните в Европейския съюз. Най-висок е относителният дял на възрастното население в Германия (20,6%), Италия (20,3%) и Гърция (19,3%). С приблизително еднакъв относителен дял на населението на 65 и повече години (18 – 19%), освен България, са Швеция и Португалия - съответно 18,5 и 18,2%. Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 11,6%.

Под 14% е делът на най-младото население в Германия, Латвия и България. Най-висок е този дял в Ирландия (21,8%) и Норвегия (18,7%).

Според изследване на Евробарометър средната възраст на населението на ЕС ще е 47,6 години до 2060 година. Това е с 15 години повече, отколкото през 1960 година. През 2012 година средната възраст на населението е ЕС е била 40,9 година, а в България – 41,4 година.

Естествен прираст

През миналата година абсолютно всички области в България имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1,1‰), Варна (-1,5‰) и Сливен (-2‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са областите Видин, Монтана и Перник, в които той достига съответно минус 15,2 промила, минус 12,3 промила и минус 11,3 промила.

В Европа, освен нашата страна, с отрицателен естествен прираст на населението, но с по-ниски стойности, са Латвия, Унгария, Румъния, Германия, Литва, Португалия и Италия. Всички останали европейски страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е той в Ирландия (10,4‰) и Кипър (5,7‰). Коефициентът на естествения прираст общо за Европейския съюз през 2010 година е положителен – 1 промил.

Механичен прираст

От всички хора, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в страната, 48,6% са мъже и 51,4% - жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се вътре в страната са лицата във възрастовата група 20 - 39 години (32,3%). Следваща по големина група е тази на лицата под 20 години (26,4%). Значително по-малък е делът (18.7%) на 40 - 59-годишните, а на тези над 60 години е близо 22,6%.

Най-голямо териториално движение има по направлението "град - град" (40,9%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението "село – село" (8,9%). Броят на преселилите се от градовете в селата (29,1%) е по-голям отколкото в обратното направление - "село - град" (21,1%).

В резултат на преселванията между градовете и селата населението на градовете е намаляло със 7 146 души, респективно с толкова се е увеличило населението в селата.

През 2011 година 9 517 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от страната в чужбина. От тях 46,9% са мъже и 53,1% - жени. Близо 54% от емигрантите са на възраст между 20 - 39 години. Във възрастовата група 40 - 59 години относителният дял на емигрантите е 28%. Най-младите емигранти (под 20 години) съставляват 12,5%, а тези на 60 години – 5,8%.

Лицата, които са сменили адреса си от чужбина с настоящ адрес в България, т.е. потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2011 г. 4 722 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 50,9%, а на жените – 49,1%.

Сред дошлите да живеят в страната 39.6% са във възрастовата група 20 - 39 години, а 27.1% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите (под 20 г.) съставляват 21,5%, а най-възрастните (над 60 години) – 11,8%.  

Водещи

Най-четени