Държавата ще се бори с бедствията с нова стратегия 18.07 | 13:49

Общини, министерства, ДАНС, Държавния резерв и др. да си сътрудничат по-активно

От iNews.bg

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г. Документът очертава визията за намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на страната и е разработен на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита при бедствия. Той е изготвен след задълбочен анализ на възникналите през последните години бедствия, които отнеха човешки животи и нанесоха значителни икономически и социални щети.

Целта на стратегията е осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на страната. За осъществяването на тази цел са необходими координирани действия между институциите. В прилагането на стратегията са ангажирани както министерствата и държавните агенции "Национална сигурност" и "Държавен резерв и военновременни запаси", така и Националното сдружение на общините в България, частният сектор, научната общност, доброволните формирования и организациите с нестопанска цел.

Документът определя превантивните насоки за ефективно намаляване на съществените рискове от бедствия и недопускане на възникването на нови такива чрез реализирането на следните приоритетни области за действия - оценяване на риска за бедствия, засилване на институционалното управление на риска от бедствия, инвестиране в намаляване на риска от бедствия, въвеждане на политика за финансово управление на риска и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на принципа "да изградим отново, но по-добре" във фазата на възстановяване.

Стратегията задава съгласуваната рамка за намаляване на рисковете, за повишаване на готовността и способността за реагиране и бързото възстановяване след бедствия.

Водещи

Най-четени