Екоминистърът със законодателни предложения за по-малко администрация 05.07 | 17:02

Идеята на Димов е да се обединят 3 от най-тежките разрешителни режима

От iNews.bg

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност с два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, предоставяни по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация. Намалява се и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на ЕС за екомаркировка.

Министър Димов представи и предложените във връзка с изменението на ЗООС изменения в Закона за водите, целящи намаляване на административната тежест.  С промените се предлага  въвеждане на нов, работещ в европейските държави подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за производство на храни, лекарствени и козметични продукти, съобразен с европейското законодателство. С новия подход се гарантира опазването на водните ресурси и се въвежда възприетата от Европейската общност концепция за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване на база оценка на риска. Засилва се ролята на местните общности при определянето на охранителни зони и мерките, които са планирани в тях. Министър Димов се съгласи, че новият подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване е добре да бъде приет след широка дискусия с всички заинтересовани страни.

Водещи

Най-четени