Застрахователите си вадят парите от банките 16.03 | 19:00

През 2014 г. компаниите са увеличили инвестициите си в ценни книжа

От Кристиан Костурков

През миналата година застрахователните компании, извършващи дейност у нас, са предпочели да влагат по-голяма част от средствата си в ценни книжа и акции, а паралелно са намалили инвестициите си в банкови депозити. Това сочат данните на БНБ за структурата на активите на тези дружества към 31 декември 2014 г. Така в края на м.г. парите на застрахователите в банките намаляват с 16.9% или 151.7 млн. лв. и инвестициите на компаниите в депозити вече възлизат на 747 млн. лв. Което представлява 13.1% от общите им активи. Към 31 декември 2013 г. този дял е бил 17.1% .

В същото време през м.г. се наблюдава увеличение на инвестициите на компаниите от сектора в ценни книжа и акции. И през двете последни години водещо място сред капиталовложенията на застрахователите заемат ценните книжа, различни от акции. В края на 2013 г. те възлизат на 45.3% от общите активи на сектора у нас, докато година по-късно делът им се увеличава до 49.5 на сто и възлиза на 2.812 млрд. лв. Инвестициите на застрахователите в акции и други форми на собственост също бележат ръст, но с по-малки темпове. Така в края на 2014 г. 10.7% от активите на компаниите са в такъв тип инструменти, докато година по-рано делът им е бил 9.7 на сто.

И през двете последни години България е водещото място за инвестиции на застрахователите, опериращи у нас, сочат още данните на БНБ. През 2014 г. обаче се наблюдава незначително намаление на активите, вложени в родината. Така в края на м.г. делът им е 52.8%, докато към 31 декември 2013 г. той е бил 53.5%. Въпреки това обаче сумите, инвестирани у нас, се увеличават и в края на м.г. те достигат 3.001 млрд. лв., докато в края на предходната година са били 2.814 млрд. лв. Леко увеличение пък се наблюдава при инвестициите на българските застрахователи в ЕС – от 42.1% в края на 2013 г. до 42.6% година по-късно. Приблизително същата тенденция се вижда и при инвестициите в САЩ, като за година делът им е нараснал от 2 на 2.3%.

От гледна точка на инвестициите във валута, основен дял имат тези в левове, които са 44.7% от общия размер на активите на застрахователите към края на декември 2014 г. В процентно отношение обаче това представлява лек спад, тъй като година по-рано активите в родната ни валута са заемали 47.3 на сто от портфейлите на компаниите. Увеличение пък се наблюдава при активите в евро и долари. В края на м.г. делът на единната валута на ЕС се увеличава до 25.9% при 23.8% година по-рано. През същия период инвестициите в щатски долари растат от 3.3% на 4.3%. Незначително намаление пък има при активите в други валути, които от 25.5-процентен дял в края на 2013 г., година по-късно вече са 25.2%.

Като цяло активите на застрахователните дружества, регистрирани у нас или извършващи дейност чрез свои клонове в България през 2014 г. са се увеличили с 421.1 млн. лв. или с 8%. Така те вече достигат 5.682 млрд. лв. От тях 1.463 млрд. лв. са управлявани от компаниите, работещи в сферата на животозастраховането, които са успели да повишат активите си с 16% за изминалата година. Останалите 4.219 млрд. лв. принадлежат на дружествата от сферата на общото застраховане. Те също са успели да реализират ръст на активите си през 2014 г., който възлиза на 229.9 млн. лв., което е с 5.8% повече спрямо края на 2013 г.

Водещи

Най-четени