НСИ: В края на 2019 г. България дължи 20.2% от БВП-то си 22.10 | 11:57

Общият дълг на страната ни е 24.212 млрд. лв., на Нова година хазната е била на плюс с 2.3 млрд.

От iNews.bg

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 2.304 млрд. лв., или 1.9% от БВП. Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 2.185 млрд. лв., или 1.8% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от 151 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 269 млн. лева.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24.212 млрд. лв., или 20.2% от БВП.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление", включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.

Водещи

Най-четени