Още проверки в интернатите, ще изслушат децата за нарушаването на правата им 10.02 | 17:39

Още преди три години в социалните домове са установени злоупотреби

От iNews.bg

И социалните работници от "Закрила на детето" ще проверят ситуацията в социално-педагогическите интернати. Инспекцията е възложена от прокуратурата, след като проверки на омбудсмана Мая Манолова установиха бум на нарушенията.

В доклада на институцията за социално-педагогическите интернати и възпитателните училища се съдържат стряскащи констатации за извеждане на момичета по бельо, лишаване от ваканции и други крути мерки, които абсолютно неправилни.

При тези нарушения едва ли е изненада, че липсват правила и стандарти за отношение към децата, както и как малолетни и непълнолетни, настанени в тези интернати, полагат трудова дейност.

Проверката в СПИ "Христо Ботев” с. Драгоданово, ВУИ "Ангел Узунов" гр. Ракитово, ВУИ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Керека, СПИ "Христо Ботев”, с. Варненци, и ВУИ "Н.Й.Вапцаров" гр. Завет, е относно гарантирането на висшите интереси на детето, спазването на правото му на закрила от всички форми на насилие, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация. Там инспекторите ще следят и за спазването на нормативните изисквания свързани с безопасността, по отношение на числеността и пригодността на техния персонал и компетентния надзор над него.

Социалните ще обърнат внимание на взаимодействието с родителите на децата, както и между институциите, които имат отношение в работата с тези деца. Ще бъде проучено мнението на настанените в тези институции деца, както и гарантирана ли е неприкосновеността на личната им кореспонденция.

В крайна сметка според ДАЗД проверката ще даде възможност да се идентифицират необходимите спешни мерки за защита на правата на децата в СПИ и ВУИ, които трябва да бъдат предприети до реализирането на реформата в областта на детското правосъдие. При необходимост ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за отстраняване на допуснатите пропуски.

В началото на годината ДАЗД извърши проверка в 6-тото училище, за което ВАП разпореди проверка – Средно професионално възпитателно училище - интернат в с. Подем. Резултатите от нея се обобщават и ще бъдат предоставени на прокуратурата.

Специалните училища за деца с девиантно поведение (поведение с отклонения) са обект на контрол от ДАЗД. През декември 2013 г. проверка на ДАЗД установи във всички тях сериозни нарушения на правата на детето.

За отстраняването им председателят на агенцията издала на 7-те ръководители на училищата задължителни предписания с 67 дейности за изпълнение, придружени с писмени методически указания и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

Най-тежка беше ситуацията в интерната в Стралджа, след множество сигнали за насилие и лоша грижа за децата и последвали ги неколкократни проверки и препоръки, които не доведоха до реален резултат, интернатът бе закрит.

Водещи

Най-четени