Положението с въоръжението и бойната ни техника - критично 26.03 | 14:35

Това се посочва в доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2013 г.

От Кремена Бедерева

Въпреки системния финансов недостиг въоръжените сили са в състояние да изпълняват задълженията си, но положението с въоръжението и бойната техника е критично.

Това се посочва в одобрен от правителството доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2013 г. С него се информират народните представители и българското общество за резултатите от провежданата политика в областта на отбраната.

Нейната стратегическа цел е изграждане, в рамките на наличните и прогнозни финансови ресурси, на въоръжени сили, способни да изпълняват успешно задачите си по трите им възложени мисии – отбрана, принос към националната сигурност в мирно време и подкрепа на международния мир и сигурност.

Усилията през 2013 г. бяха фокусирани върху осигуряване на условия за изпълнение на тези мисии, както и на ангажиментите на страната ни по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Продължи процесът на трансформация на системата за отбрана с акцент върху професионализацията, модернизацията и подобряване на отбранителния мениджмънт.

През второто полугодие са предприети спешни действия, които доведоха до прекъсване на тенденцията за постепенна ерозия на отбранителните способности и създадоха условия за тяхното поддържане и развитие в перспектива.

През втората половина на 2013 г. са предприети реални стъпки за усъвършенстване на отбранителния мениджмънт, за по-ефикасно изразходване на ограничените финансови средства, за противодействие на корупцията и конфликта на интереси, се посочва в доклада.

За да бъдат запазени способностите на формированията за изпълнение на възложените им мисии и задачи, част от планираните до края на 2014 г. реформи по Плана за развитие на въоръжените сили бяха отменени или отложени.

В резултат на това бяха запазени около 800 длъжности, отменена беше реорганизацията на бригада "Специални сили” в полк, запазена беше авиобазата в Безмер и се пристъпи към възстановяване на закритото през 2012 г. формирование във Враца.

Продължи формирането и подготовката на батальонните бойни групи и плановото им сертифициране, като през 2013 г. бяха сертифицирани две. Бойната подготовка се запази като водещ приоритет на отбранителната политика при повишаване на реално проведените учения спрямо 2012 г. и в трите вида въоръжени сили.

През 2014 г. предстои провеждането на преглед на структурата на въоръжените сили, в резултат на който ще бъдат внесени изменения в законодателството. До края на годината ще се осъществи поетапното изтегляне от Афганистан на военнослужещите ни, като се подготвя българското участие в невоенна мисия на НАТО "Решителна подкрепа” за обучение от 2015 г. на местните сили за сигурност.

Водещи

Най-четени