Собственици на гори сами могат да добиват дървесина 21.07 | 09:28

Трябва обаче да се спазват общите изисквания за ползването в горите

От Петя Михайлова

Физически и юридически лица, които са собственици на гори могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии.

Това трябва да става при спазването на общите изисквания за ползването в горите, регламентира в Закона за горите, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

Сечите в частни гори се извършват въз основа на позволително за сеч, издадено от правоспособно лице с висше лесовъдско образование. Контролът по извършването на сечта, както и дейностите по освидетелстване на сечището се осъществяват от лицето, на което е издадено позволителното. Необходимо е също наличието на утвърдени горскостопански планове или горскостопански програми.

Собственикът на частна гора сам може да добие дървесината при условие, че предварително е сключил договор с лице, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на лесовъдска практика. Това лице извършва маркиране на насажденията, изготвя документите по издаване на позволителните, както и издава превозните документи за добитата дървесина.

Извършването в горските територии на дейности, при които се използват механизирани средства, се извършва само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от компетентен орган.

Водещи

Най-четени