Теглим по-лесно ипотечен кредит от чужда банка 27.01 | 13:59

Нов закон и евродиректива обаче затягат цедката преди отпускането на заема

От iNews.bg

Български граждани ще могат по-лесно да теглят ипотечни кредити от банки в останалите държави от Европейския съюз. Това става чрез одобрените от Министерски съвет проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. Новата нормативна уредба се въвежда по повод изискванията на европейска директива, имаща за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити в Европейския съюз. Изискванията на директивата, транспонирани чрез проекта и в българското законодателство, също така имат за цел да премахнат различията в нормативната уредба между държавите-членки и да улеснят презграничното предоставяне на кредити. Точно чрез този механизъм гражданите на отделните държави в ЕС ще могат по-лесно да получават ипотечни кредити от банки, позиционирани в други страни от общността. Законът се прилага и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.

Чрез новата нормативна уредба ще се осигурява и по-добра защита на правата на кредитополучателите. Съществено място в законопроекта заемат разпоредбите за осигуряване на по-добра информираност на потребителите за предлаганите кредитни продукти. Предлага се детайлна уредба на информацията, която банките и кредитните посредници трябва да предоставят на клиентите както преди сключване на договор за кредит – информация в рекламите, обща информация, персонализирана преддоговорна информация, допълнителна информация за кредитните посредници, предоставяне на разяснения, услуга по предоставяне на съвет по време на действие на договора, с което да се осигури възможност за информиран избор на кредитен продукт, така и за надлежно изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт.

В същото време обаче и се въвежда затягане на критериите за отпускане на ипотечни кредити. В съответствие с концепцията на ЕС законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (ГПР), съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити. Определени са компетентните органи, които трябва да осигурят прилагането на регламентираните изисквания към кредиторите и кредитните посредници. По отношение на банките това ще е БНБ, а по отношение на клиентите – Комисията за защита на потребителите.

Водещи

Най-четени