Учителите искат 9,4 млн. лв. допълнително 04.07 | 18:35

Оплакват се, че не навсякъде са се увеличили заплатите

От Филипа Тодева

Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева представи искания и мерки, които препоръчват след актуализацията на бюджета за 2013-та, да бъдат отпуснати 9,4 милиона лева към бюджета на Министерство на образованието и науката.

Според исканията МОН трябва да извърши разпределението на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена.

От Синдиката на българските учители апелират и за приемането на Закона за предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование да стане до края на 2013 година.

След продължителни преговори между социалните партньори – синдикати, работодателски организации и Министерство на образованието, младежта и науката в началото на 2013 г. се постигна споразумение, че увеличението в единния разходен стандарт (ЕРЗ) за финансирани от държавния бюджет делегирани дейности в средното образование ще бъде изразходвано за увеличаване на индивидуалните работни заплати.

Споразумението бе документирано чрез подписване на Анекс от 14.02.2013 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г., а МОМН издаде съответно Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

В резултат на постигнатото споразумение и издадените документи в страната се извърши увеличаване на учителските заплати, но в около 17% от училищата и 23% от детските градини не можа да се достигне договореният размер от 8%, а в редица училища и детски градини работните заплати изобщо не бяха увеличени, като причината е липса на средства, въпреки увеличения ЕРС.

Синдикатът на българските учители счита, че подобна неравнопоставеност, дължаща се на недостатъците на системата за делегирани бюджети, между учителите, имащи еднакво образование и квалификация и изпълняващи еднаква по съществото си работа на практика граничи с дискриминация.

"От СБУ разчитат, че необходимите средства ще бъдат осигурени за целево изразходване, с което ще се предотврати възникването на социално напрежение в системата и ще се изпълни ангажиментът поет от отговорните институции по отношение изпълнението на бюджет 2013 г", заяви лидерът на СБУ.

Водещи

Най-четени