Вижте къде в България дишат най-мръсен въздух 25.11 | 19:02

Страната ни е най-замърсената държава с фини прахови частици

От iNews.bg

Още в училище се учи, че нашето съществуване нямаше да бъде възможно, ако нямаше въздух, вода и храна. В последните години обаче човечеството явно е забравило колко е важно да се запази чистотата и на въздуха и на водата, а с това и на храната. Бавно, или пък не чак толкова бавно, но замърсяваме планетата.

В този ред на мисли понякога може да видим и с просто око какви вреди сме нанесли с човешката си дейност, а друг път резултатът по-скоро го усещаме. Така според европейски доклад нашата страна се нарежда на първо място сред страните-членки с най-замърсен въздух по отношение на фини прахови частици с диаметър под 10 микрона (ФПЧ10) за 2012 г.

След нас се нареждат Полша и Словакия. Това съобщи Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), позовавайки се на публикувани данни от последния годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха.

Според данните от доклада пък най-замърсен въздух дишат в Перник, Димитровград, Видин и Пловдив. Фините прахови частици са най-сериозният замърсител и за Европа. У нас процентът на населението, изложено на наднормени нива на ФПЧ10 за 2012 г. е близо 90 на сто и е значително над средният за Европа (38 на сто).

Причините за наднормените стойности в страната са битовите, транспортните и промишлените дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като ниска скорост на вятъра и продължителни засушавания.

Средногодишната концентрация на азотен диоксид в европейските страни е под нормата, като България е сред държавите с ниски нива на замърсяване. През годината превишение на нормата е регистрирано в някои пунктове на София и Пловдив, като основен източник на емисиите е автомобилният транспорт.

Концентрациите на серен диоксид в България са под нормите, като има локални и епизодични замърсявания в Перник и Гълъбово. Основните източници на серен диоксид са топлоелектрическите централи, сочат данните.

Високи концентрации на озон се наблюдават на високо разположени станции. По отношение на максималната осемчасова концентрация за озон страната ни е около нормата, като най-високи концентрации са регистрирани в Италия и Хърватия.

Делът на населението в България, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма е 3,81 на сто и е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС - 14 на сто. По отношение на други атмосферни замърсители, включени в доклада, като въглероден оксид, бензен, олово, никел и арсен не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване в България.

Само през 2011 г. в Европа са регистрирани около 400 000 случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на замърсения въздух върху човешкия организъм. Почти 95 на сто от градското население в Европа е изложено на замърсители на въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна организация, допълва БТА.

Водещи

Най-четени