Подобряване на местообитания в резервата „Сребърна“ 31.08 | 14:01

Проектът е на стойност 900 хил. лева, ще приключи до 3 години

От iNews.bg

Стартира  проект за подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания на територията на Поддържан резерват "Сребърна". Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Целта е възстановяването и поддържането на местообитания, оценени в "неблагоприятно лошо състояние” съгласно проекта за "Картиране и определяне на природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания”.

Територията на резервата попада в землищата на с. Сребърна и с. Ветрен, и в границите на две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с Черна елша (Alnus glutinosa) и Планински ясен (Fraxinus excelsior), и на Крайречните смесени гори от Обикновен дъб (Quercus robur), Бял бряст (Ulmus laevis), Планински ясен (Fraxinus excelsior), и Полски ясен (Fraxinus angustifolia).

Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове, лесовъдски дейности за подобряване на благоприятния природозащитен статус, охранителни мерки, и купуване на специализирана техника.

Проектът се осъществява с осигурено финансиране от ОПОС 2014-2020 в размер на близо 900 хил. лв. Срокът на изпълнение е 32 месеца.

Водещи

Най-четени