Брюксел със сериозни стъпки към създаването на общата армия на ЕС 28.03 | 16:35

Еврокомисията състави план за по-лесно придвижване на войници между държавите членки

От iNews.bg

В съответствие с поетия от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер ангажимент за създаване на пълноценен Съюз за отбрана до 2025 г., Еврокомисията и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини представят план за действие за подобряването на военната мобилност в рамките на Европейския съюз и извън него. Улесняването на движението на военни части и средства е от съществено значение за сигурността на европейските граждани и за изграждането на по-ефективен, бързо реагиращ и сплотен Съюз, както е посочено в Съвместното съобщение относно подобряването на военната мобилност в ЕС от ноември 2017 г. и както се призовава в Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС. В представения днес план за действие са набелязани редица оперативни мерки за преодоляване на физически, процедурни или регулаторни пречки, които затрудняват военната мобилност. Тясното сътрудничество с държавите — членки на ЕС, и всички значими участници е ключов фактор за изпълнението на настоящия план за действие.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател Федерика Могерини заяви: "Запазването на мира и гарантирането на сигурността на нашите граждани са най-важните приоритети на Европейския съюз. Улесняването на военната мобилност в рамките на ЕС ще ни позволи да предотвратяваме кризи по-ефективно, да изпълняваме нашите мисии по-ефикасно и да реагираме по-бързо при възникване на предизвикателства. Това ще бъде още една стъпка към задълбочаване на нашето сътрудничество на равнище ЕС, включително в рамките на постоянното структурирано сътрудничество — инициатива, която започна да действа официално неотдавна, както и на сътрудничеството с нашите партньори, като се започне с НАТО. За ЕС сътрудничеството продължава да е единственият начин да се действа ефективно в съвременния свят."

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: Нашата цел е да използваме по-добре нашата транспортна мрежа и да гарантираме, че военните нужди се отчитат при планирането на инфраструктурни проекти. Това означава по-ефективно използване на публичните средства и по-добре оборудвана транспортна мрежа, осигуряваща бърза и безпрепятствена мобилност на целия континент. Това е въпрос на колективната сигурност. Представеният днес план за действие се основава на пътната карта за военна мобилност, разработена в рамките на Европейската агенция по отбрана. Предлагат се конкретни действия в следните области:

-Военни изисквания: Това е отправната точка за постигането на ефективен и координиран подход по отношение на военната мобилност в рамките на ЕС. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Военният секретариат на Европейския съюз ще разработят военни изисквания, които отразяват нуждите на ЕС и неговите държави членки, включително инфраструктурата, необходима за военната мобилност. Съветът се приканва да разгледа и одобри тези военни изисквания до средата на 2018 г.

-Транспортна инфраструктура: Инфраструктурната политика и инвестициите предлагат възможности за повече полезни взаимодействия между гражданските и военните нужди. До 2019 г. Комисията ще набележи частите от трансевропейската транспортна мрежа, които са подходящи за военен транспорт, както и необходимите за целта подобрения на съществуващата инфраструктура (например височината или товароносимостта на мостовете). Ще бъде изготвен списък с приоритетни проекти. Евентуална допълнителна финансова подкрепа за тези проекти ще бъде взета предвид от Комисията в следващата многогодишна финансова рамка.

-Регулаторни и процедурни въпроси: Комисията ще разгледа възможности за рационализиране и опростяване на митническите формалности за военни операции и ще направи оценка на необходимостта от съгласуване на правилата за превоз на опасни товари във военната област. Наред с това Европейската агенция по отбрана ще подкрепи държавите членки при разработването на разпоредби за предоставяне на разрешения за трансгранично движение.

-Еврокомисията, Европейската служба за външна дейност и Европейската агенция по отбрана ще работят в тясно сътрудничество с държавите членки за ефективното изпълнение на тези действия. Те ще се осъществяват при пълно зачитане на суверенитета на държавите членки по отношение на тяхната национална територия и национални процеси за вземане на решения. Ще бъде осигурена също така координация с действията в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), както и в рамките на проекта по ПСС за военната мобилност.

Сътрудничеството и консултациите с НАТО по въпросите на военната мобилност ще продължат в рамките на изпълнението на Съвместната декларация, с цел да се осигурят съгласуваност и полезни взаимодействия.

Планът за действие е предоставен за разглеждане и одобрение на държавите — членки на ЕС. Очаква се първите действия да бъдат предприети през следващите месеци. Първи доклад за напредъка по изпълнението на настоящия план за действие ще бъде представен на държавите членки до лятото на 2019 г.

От ЕК припомнят, че в своята реч за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер подчерта необходимостта до 2025 г. да бъде създаден пълноценен Европейски съюз за отбрана. ЕС вече предприема необходимите стъпки за подобряване на подготвеността и реакцията на Общността при кризи, за което се изисква безпрепятствено, ефикасно и ефективно движение на военен персонал и средства на територията на ЕС и извън нея.Този план за действие се основава на Съобщението относно подобряването на военната мобилност в Европейския съюз, прието на 10 ноември 2017 г. Подобряването на военната мобилност стана също част от ангажиментите на равнище ПСС, набелязани през декември 2017 г., и на проектно равнище — с отделен проект по ПСС. То е също така основен резултат в рамките на Съвместната декларация ЕС — НАТО.

Водещи

Най-четени