Кметства в България и Македония ще си сътрудничат активно 06.06 | 15:41

Централните власти на двете страни ще обменят опит и добри практики

От iNews.bg

България и Македония ще работят за укрепване и развиване на двустранното сътрудничество в областта на местното самоуправление, регионалното развитие и териториално сътрудничество. Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между двете страни.

Документът предвижда страните да обменят опит в законодателството в областта на регионалното развитие и компетенциите на институциите, отговорни за осъществяването на регионалната политика, подготовката и изпълнението на стратегически документи, координацията и наблюдението на регионалната политика и управлението на програми за регионално сътрудничество. Предвижда се и обмяна на добри практики между централните органи на държавната власт в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие, програмирането, управлението и изпълнението на програми по инструментите на ЕС за външна помощ, целящи изграждане на административен капацитет в партниращи институции.

Споделяне на добри практики и обмен на опит и експертиза в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление, децентрализацията на държавното управление, прилагането на принципите за добро управление и участието на гражданите в управлението на местно ниво са сред другите цели на Меморандума. Двете институции ще засилят сътрудничество за иницииране и изпълнение на проекти за трансгранично сътрудничество, в т. ч. насърчаване създаването на партньорства на местно, регионално и национално ниво, както и укрепване на сътрудничеството между институциите, отговорни за управлението на програмата.

Страните се ангажират да подпомагат провеждането на обучения, семинари, експертни работни групи и учебни посещения в областите на сътрудничество. В Меморандума е заложена сътрудничество и партньорски

взаимоотношения. Ще бъде създадена и Съвместна работна група с представители от двете страни на ръководно и експертно равнище. Те ще определят приоритетите, както и потенциалните рискове, които да ограничат.

Водещи

Най-четени