ИТ специалистите - с четири пъти по-голяма заплата от средната 02.12 | 11:08

През 2014 г. се очаква работните места в софтуерния бранш да са около 17 000, прогнозират от БАСКОМ

От Кремена Бедерева

Делът на българския софтуерен бранш от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната се е увеличил близо три пъти през последните години, очаквайки се да достигне 1.74% през 2014 г., което позиционира сектора като един от най-бързо растящите в България.

Това става ясно от тазгодишното издание на Барометъра за състоянието на софтуерната индустрия на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), представено в БТА.

Прогнозите за 2014 г. са приходите в сектора да нараснат с 15%, достигайки 1 373 млн. лева. За сравнение през 2013 г. този показател е бил 1 198 млн. лв., отбелязвайки 11% ръст спрямо 2012 г. и 500% спрямо 2005 г.

Над 60% от приходите на софтуерните компании са от износ на високотехнологични продукти и услуги. Делът на софтуерната индустрия от БВП на България през тази година се очаква да бъде 1.74%, което означава, че спрямо 2005 г. тя бележи трикратен ръст.

В софтуерния бранш работят едни от най-висококвалифицираните и най-добре заплатени специалисти в България, като средното възнаграждение в сектора е четири пъти по-голямо от средното за страната.

През 2014 г. се очаква средното брутно възнаграждение (заплати + бонуси) на месечна база да е 3 510 лв. - ръст от 5% на годишна база. През 2013 г. то е било 3 330 лв., или 10% по-висока спрямо предходния период.

Софтуерният бизнес е най-големият технологичен работодател у нас по общ размер на изплатените възнаграждения, изпреварвайки телекомуникационния бранш и центровете по отдалечена поддръжка.

През 2014 г. се очаква работните места в бранша да са около 17 000, като броят им ежегодно нараства с 6-10%, а от началото на изследвания период от 2005 г. ръстът на заетите в сектора е 344%.

ИТ специалистите са 80% от всички служители в бранша, като една трета тях са жени. Над 90% от работните места са заети от младежи под 35-годишна възраст.

Поради недостига на ИТ специалисти в компаниите от сектора почти непрекъснато има нови отворени позиции, като често за запълването на някои от тях - софтуерни архитекти, софтуерни разработчици и ИТ консултанти, на фирмите са необходими над десет седмици.

От всички членове на БАСКОМ, участвали в допитването, 40% очакват увеличение на приходите с около 25% през следващата година, а 27% прогнозират ръст с 10%. 16% не очакват промяна, а 11% смятат, че ръстът на приходите им ще достигне 50%. Едва 6% очакват някакво намаляване на приходите.

Посочените цифри доказват, че ИТ секторът е сред най-устойчивите в страната и бележи ежегоден двуцифрен ръст по всички разгледани показатели. Прави впечатление изместването на фокуса на дейността на компаниите от извършване на ниско квалифицирана работа тип "кодиране" в първите години от развитието на сектора, в участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие.

В резултат на интензивното развитие на сектора, капацитетът му през последните години започна значително да надвишава възможностите на образователната система в страната. За да продължи развитието и налагането си като високотехнологичен хъб в Югоизточна Европа и инкубатор за стартиращи иновативни компании, индустрията има нужда от прилагането на няколко основни мерки, за които БАСКОМ последователно настоява през годините.

В дългосрочен план Асоциацията активно работи за предприемането на дълбоки структурни реформи в образователната система, съобразени с изискванията на бизнеса. БАСКОМ настоява за налагането и развитието на ИТ сектора като приоритет за националната политика и предлага 5 конкретни мерки, за прилагането на които Асоциацията разполага с управленски капацитет.

  1. Нов училищен предмет "мислене, системи, творчество, дизайн с информатика" вместо "ИТ"

  2. Сравнително изследване на добри практики + система за иновации в образованието

  3. Професия "програмист" за всички желаещи ученици 9-12 клас

  4. Национална програма за преквалификация към професии с висока добавена стойност

  5. Английски език, доказан с международен тест като необходимо условие за диплома

БАСКОМ заявява готовност да предоставим материали, да инвестираме време и експертиза и да работим активно с държавните институции и всички заинтересовани страни за осъществяване на предложените конкретни мерки с реалистични срокове и критерии за успех.

Водещи

Най-четени