Отстранили нарушенията по енергийната ефективност, за които ни натиска Брюксел 22.07 | 16:16

Промените в закона вече са готови, остава той да бъде гласуван, обясняват от Министерството на енергетиката

От iNews.bg

На 18 юли Министерството на енергетиката публикува на сайта си, както и на сайта за обществени консултации www.strategy.bg, проект за изменение на Закона за енергийната ефективност. В момента тече период на обществено обсъждане на документа, който след това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение. С проекта за промени е разширен обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране, като са включени всички сгради в експлоатация, включително и жилищни, с разгърната застроена площ над 250 кв. м.

Регламентирано е прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация. С проектозакона се правят и промени по отношение издаването на "сертификат за енергийни характеристики на нова сграда" – термин, който заменя досегашния "сертификат за проектни характеристики" на сградите. Проектозаконът регламентира и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки за енергийна ефективност. Честотата на проверките е различна в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

По-рано през деня стана ясно, че Европейската комисия е изпратила на България мотивирано становище с искане да транспонира правилно в националното законодателство всички изисквания на Директивата за енергийните характеристики на сградите 2010/31/ЕС. Искането е в рамките на предварителен етап от водена процедура за нарушение № 2015/4227. С подготвените и публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за енергийната ефективност нарушенията са отстранени.

Водещи

Най-четени