Общините с активно участие в подготовката на новите европрограми 13.11 | 14:09

Техни и външни експерти работят върху стратегически документи за новия програмен период

От iNews.bg

Експерти от общини и НСОРБ, които представляват интересите на местните власти в работата на тематичните работни групи по подготовката на стратегическите документи за управление на Европейските фондове за следващия програмен период 2021-2027 г., провеждат работна среща в София.

Представителите на общините участват в разработването на бъдещите оперативни програми, приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани с евросредства през следващите седем години. Специалистите по управление на европроекти дискутират националното законодателство за подготовката на стратегическите документи и актуалните потребности на общините, които следва да бъдат предвидени за програмно финансиране в новия програмен период.

Рамката за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. е дефинирана в ПМС № 142. В процедурата за подготовката на Споразумението за партньорство няма съществени промени. Както и в предходния програмен период разработването на програмите се осъществява в Тематични работни групи (ТРГ), в които за първи път официално са включени и представители на академичната общност.

Общините оценяват положително предвижданото обсъждане на новите партньорски програми на различни места в страната – в регионите за планиране. На този етап са отчетени предложенията на НСОРБ за обсъждане на приоритетите за финансиране от бъдещите фондове и финансовото разпределение на средствата между програмите да бъде провеждано с отговорните партньори, в т.ч. и с НСОРБ и за включването на разпоредби, предвиждащи разработването и приемането на правила за дейността на работните групи.

Ведомствата, определени за водещи по отделните програми, стартираха сформирането на съответните ТРГ за същинската подготовка.

Към настоящия момент, Сдружението има свои представители в 15 ТРГ от общо 16, в които следва да има участие. Те ще участват в разработването на програмите, които ще бъдат финансирани чрез фондовете на ЕС: Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от специалните фондове на Общността - "Убежище и миграция", "Вътрешна сигурност" и Инструмента за управление на границите и визите.

За представители на НСОРБ в ТРГ, по предложение на общините са номинирани общински служители на ръководни и експертни позиции, а резервни представители в работата на тематичните групи са експерти от екипа на Сдружението. Евроекспертите от общинските администрации в Котел, Варна, Столична община и райони, Стара Загора, Свищов, Гоце Делчев, Русе, Велико Търново, Летница, Димитровград, Бяла Слатина, Дупница, Кърджали и Бургас ще бъдат подпомагани и от служители от отдела на НСОРБ по програми и проекти на общините.

Всички представители на НСОРБ имат солиден дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани със средства на ЕС и са номинирани от общини, които са активни в провежданите обсъждания на стратегическите документи и са допустими като бенефициенти по съответните програми.

Общият ангажимент на всички представители на НСОРБ в тематичните работни групи за подготовка на новия програмен период е защита на общите и консенсусните интереси на всички местни власти.

Както и при подготовката на настоящия програмен период, НСОРБ ще продължи практиката да формира позициите на своите представители в ТРГ на база проучвания сред заинтересованите общини.

От днес до петък в София заседава и ХІ Национална среща на експертите по европейски проекти и програми, организирана от Националното сдружение на общините. Във форума участват над 200 представители от всички общини в страната.

Водещи

Най-четени