Хиляди деца напускат училищата, защото емигрират 26.04 | 12:01

От 13 000 излезли от образователната ни система за година 5400 са заминали за чужбина

От iNews.bg

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

- През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца.

- През 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.

- Записаните в различните степени на висшето образование ("професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър") за академичната 2020/2021 година са 219.8 хиляди.

- Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.

 

Предучилищно образование

 

Към 01.12.2020 г. в страната функционират 1 823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215.7 хил. деца, от които 111.6 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2020/2021 година, е 78.1% и намалява спрямо миналата учебна година с 0.6 процентни пункта.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям - 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18.8 хил., или 93.5% от педагогическия персонал.

През учебната 2020/2021 година в страната функционират 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.

 

Общо образование

 

Към 01.10.2020 г. в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 948 общообразователни училища, от които 129 начални, 1 151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 15. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565 хил., от които 79.6 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2019/2020 година 13 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина, и на напусналите по семейни причини - по 5.4 хил., или по 41.9%, следвани от напусналите поради нежелание да учат - 1.4 хил., или 11.1% от всички напуснали.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59.9 хил., а средно образование - 25.5 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 92.4%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 55.6 хиляди. От тях 95.0% са със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", 4.2% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 0.8% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените - 85.2% от общия брой на учителите.

Към 01.10.2020 г. в страната функционират 97 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, или 2.1% от общия брой на учениците в общото образование.

 

Професионално образование и обучение

 

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита, както следва:

- първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки – 390 ученици;

- втора и трета степен професионална квалификация - съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици;

- четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование - 581 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 27.0%, следван от този на учениците в "Стопански науки и администрация" - 21.5%.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта "Сигурност и безопасност" - 76.2%, следвана от "Стопански науки и администрация" - 11.1%.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър".

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. лица на възраст 16 и повече години.

По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен – 3.9 хил., втора степен - 2.7 хил., трета степен - 3.6 хил., и четвърта степен – 86 души.

 

Висше образование

 

През учебната 2020/2021 година студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", са 226.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен.

Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават 7 991 студенти. Спрямо предходната година броят им намалява с 242 души, или с 2.9%. От общия брой студенти в тази ОКС 1 564 души, или 19.6%, са записани в частни колежи.

През 2020 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 1 712 студенти, от които жените са 60.3%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование:

- "Здравеопазване" - 655 души (38.3%);

- "Технически науки и технически професии" - 307 души (17.9%);

- "Персонални услуги" - 249 души (14.5%);-

- "Бизнес и администрация" - 201 души (11.7%);

- "Образование" - 107 души (6.3%).

Преподавателите в колежите са 677, от които на основен трудов договор - 305, или 45.1%.

 

Университети и специализирани висши училища (образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър")

 

През учебната 2020/2021 година за придобиване на ОКС "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 211.8 хил. души. В частни учебни институции са записани 26.1 хил., или 12.3% от студентите.

Студентите - български граждани, са 195.1 хил., или 92.1% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой остава почти непроменен. Чуждестранните студенти са 16.7 хил., което е с 2.4% повече спрямо миналата учебна година и с 29.1% повече спрямо учебната 2016/2017 година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 24.5%, следват тези от Обединеното кралство - 16.1%, Германия - 9.2%, Украйна - 7.0%, и Република Северна Македония - 6.1% от общия брой чуждестранни студенти. Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62.1% от тях се обучават в тази област, а 48.0% от всички изучават специалност "Медицина".

През 2020 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 43.5 хил. души, от които придобилите ОКС "бакалавър" са 23.2 хил., а ОКС "магистър" - 20.4 хиляди.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование "Бизнес и администрация" (25.4%), "Образование" (13.0%) и "Науки за обществото и човешкото поведение" (11.2%).

През учебната 2020/2021 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 20.0 хил. души, от които жените са 50.9%. На основна работа са 12.6 хил., или 62.7%.

Образователна и научна степен "доктор"

Към 31.12.2020 г. у нас се обучават общо 6 570 докторанти (фиг. 5), като от тях 52.6% са жени. В редовна форма на обучение са зачислени 3 607 души, или 54.9% от докторантите. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) - 55.7%, следвана от областите Варна (11.1%) и Пловдив (9.2%).

Чуждестранните докторанти са 608, или 9.3% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция - 17.3%, следвани от докторантите от Република Северна Македония и Косово (с по 9.4%), Израел (8.7%) и Албания (8.1%).

В частни институции се обучават 4.0% от докторантите, като от тях 111 души, или 42.5%, са чужденци.

През 2020 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1 097 души, от които 598, или 54.5%, са жени. Най-голям е делът на дипломираните в следните области на образование:

- "Науки за обществото и човешкото поведение" - 157 души (14.3%);

- "Здравеопазване" - 156 души (14.2%);

- "Образование" - 112 души (10.2%);

- "Бизнес и администрация" - 92 души (8.4%);

- "Технически науки и технически професии" - 77 души (7.0%).

Водещи

Най-четени