Проект за добро управление в спорта стартира в София 29.03 | 13:32

В срещата взеха участие представители на партньорските организации

От iNews.bg

В периода 27-30 март 2018 в София се състоя първата международна среща по проект "Добро управление в спорт", който "Асоциация за развитие на българския спорт" ще координира в период от 30 месеца и който има за цел да предостави анализи и конкретни инструменти за подобряване на управленските процеси в сферата на спорта. В срещата взеха участие представители на партньорските

организации по проекта от България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша,

Словакия, които в рамките на срещата разгледаха целите, които проекта ще

постигне и стъпките за реализацията на дейностите, които да гарантират по-

висока прозрачност на публичното лице на спортните организации чрез

методология за анализ на интернет страниците им, обучителни и

сертификационни дейности, включително онлайн обучителен модул, дейности за

популяризиране на ценностите и принципите за добро управление, както и

конкретни инструменти за постигането на устойчиво и прозрачно управление в

сектора. По време на срещата, в която взеха участие представители на спортни и

академични организации от партньорските държави, както и представители на

национални Олимпийски комитети, бяха обсъдени предизвикателствата, пред

които е изправен спортния сектор с оглед на осигуряване на доброто управление

и какви са възможните инструменти, с които тези предизвикателства могат да

бъдат преодоляни.

Доброто управление в спортния сектор е тема, която в последните години става

все по-актуална и предприемане на спешни мерки за борба с настоящите

проблеми в сферата на управлението на спорта в Европа е силно необходимо,

като се има предвид: 

 Нисък брой на хора, активно въвлечени в спорт и физическа активност.

Спортът днес е една от многото възможности, които имат гражданите на ЕС

и не винаги е най-атрактивната такава;

 Интереса на членовете на обществото, които са въвлечени в спорт

намалява все повече и повече поради безкрайните скандали, корупция,

уреждане на мачове, допинг, липса на прозрачност, дейности, не

фокусирани върху спорта за всички и публично финансиране, инвестирано

главно в професионалния спорт;

 Публичното внимание се повишава по отношение на разходите за

публичните финанси (скорошното отказване на градовете – кандидати за

домакини на Олимпийските игри) и отразява проблемите на управлението в

спорта, като се отчита все по-висок процент на загуба на доверие в

потенциала на спортните организации и все по-ниската вяра за връщане на

инвестициите, направени в големите спортни събития;

 

Европейски, национални и местни спортни организации и федерации, както и

спортното управление на всички нива, трябва да осъществят необходимите

реформи, които вече бяха заявени от много Европейски спортни организации, с

подписване на декларацията за добро управление (представена в Брюксел 2016 и

подписана от АРБС в Малта през Март 2017). Тъй като спортните органи бяха

поканени да се ангажират с популяризирането или прилагането на основните

принципи за добро управление в спорта: почтеност, прозрачност, отчетност,

демокрация и приобщаване, и тъй като това е само началото на един процес,

всички ние трябва да предприемем мерки на всички нива, за да направим отново

спорта конкурентен в динамичния свят. 

До момента, в Европа се полагат усилия, да се повишат стандартите в

управлението на спортния сектор, и по специално принципите на демокрация,

прозрачност, отчетност при вземането на решения и включването в

представителството на заинтересованите страни. Като се има предвид голямото

разнообразие от спортни структури в различните Европейски държави, ЕС цели

да засили прилагането на принципите за добро управление в сектора на спорта в

Европа. Правилният подход следва да осигури допълнителна добавена стойност

в работата на национално ниво чрез събиране и споделяне на добри практики и

предоставяне на практически препоръки, които биха помогнали да се повишат

стандартите за добро управление в спорта. 

До момента, в сферата на Доброто управление в спорта, бяха направени

следните стъпки: 

Бялата Книга на Спорта, 2007 отбелязва, че саморегулирането е способно да се

справи с голяма част от промените, които оказват влияние върху спорта, ако се

прилагат принципите за добро управление;

В Съобщението си от 2011 г. (Развитие на Европейското Измерение в Спорта),

Комисията показва по-комплексна позиция, отбелязваща че доброто управление в

спорта е условие за автономността и правилното функциониране на спортните

организации;

През 2011 г., темата за добро управление и засилване на влиянието на спортните

организации в Европа бяха включени в Подготвителните действия в сферата на

спорта. Осем проекта бяха селектирани, изпълнени и приключени до края на 2013

г.;

Беше основана Експертна Група за Добро Управление към ЕС на базата на

Резолюцията на Съвета относно Работен План на ЕС за Спорт 2011-2014. През

 

Октомври 2013 г., Групата прие препоръки на базата на Принципите за Добро

Управление в Спорта в ЕС и ги представи пред Съвета на ЕС.

През 2016, бе проведено Ключово събитие за добро управление в спорта и бе

стартирана процедурата за обществена подкрепа и приемане на Принципите за

Добро Управление в Спорта, подписани от 32 спортни организации в Европа.

Интегриран подход към Спортната Политика: доклад за добро управление,

достъпност и почтеност бе приет от ЕП и също така това бе основната тема на

Спортният Форум 2017, който се състоя по време на Малтийското

Председателство. По време на събитието, координаторът на този кандидат -

АРБС подписа приемането на принципите на добро управление в сферата на

спорта.

 

Въз основа на разликата, посочена в гореспоменатият анализ на политиките и

действията, предприети на равнище на ЕС, и отчитайки необходимостта от

възстановяване на доверието в спорта и възвръщането на принципите на добро

управление във всекидневната работа на спортните организации от ЕС.

Приемайки, че спортът е амбиция, емоция и вдъхновяване, инициирано от хората

за хората, доброто управление в сферата на спорта трябва да бъде основано на

лични убеждения от лицата, вземащи решения за почтеност, отдаденост и

справедливост, както и на принципите за "честна игра", отборна работа,

дисциплина, равен старт и недискриминация. Повече от видимо, е че значението

на подчертаването и разпространението на доброто управление като уникално

решение на кризата, през която минават спортните организации и убеждението на

Европейските граждани, че отговорността и прозрачността в спорта са с висок

приоритет. Заради това, настоящият проект "Добро управление в спорта" цели да

намери път за анализиране, събиране и разпространение на нужните практики за

видимост на взетите решения, органите на управление, прозрачността на

публичното финансиране. Ние вярваме, че добавената стойност на този проект и

всички резултати от него - анализ и доклад на настоящето състояние на

отговорността и прозрачността, обученията, образованието и събитията за

разпространение на резултатите по темата за добро управление, срещите с

отговорниците за вземане на решения и самостоятелното обучение на

специалисти в сферата на спорта за доброто управление в спорта ще допринесат

за увеличаването на хората, които вярват в спортните организации и ще се

включват във все повече и повече спортни дейности. Резултатите от проекта ще

бъдат достъпни за спортните организации на местно, национално и Европейско

равнище, както и за образователните институции, местните органи,

неправителствените организации и националните органи в сферата на спорта. 

 

Настоящето партньорство ще изпълни различни дейности на местно, национално

и международно ниво; ще се фокусира върху развитието, идентификацията,

анализирането, разпространението и споделянето на добри практики в доброто

управление, както и даването на препоръки на някои наблюдаваните вече

практики, които могат да бъдат подобрени. Анализа, който ще бъде изпълнен по

време на проекта ще бъде полезен за всички спортни организации в Европа,

независимо от техния капацитет и обхват на дейностите. В настоящата реалност,

нашето обществено "лице" е достъпно с няколко клика и трябва да бъдем сигурни,

че това "лице" отразява реалността и ни дава цялостна картина за отчетност и

прозрачност. Този проект идентифицира и адекватно адресира ясни специфични

нужди за поднасяне на нов подход на управление и администрация в сферата на

спорта на национално и Европейско равнище. Проекта ще добави

съществуващите знания, ноу-хау и практиките към организациите и хората

включени в проектните дейности и резултатите.

Всички дейности, осъществени по проекта ще бъдат достъпни и могат да се

използват като ООР (отворени обучителни ресурси) от заинтересованите страни.

Възможността за самообучение в сферата на доброто управление ще подобри

спортният мениджмънт или най-малко ще представи на хората, вземащи решения

и спортните администратори какво трябва да се подобри. Вярата в спорта трябва

да бъде възстановена и това е една малка, но полезна препоръка - да се

представи кои са организациите, кой взема решенията, как се изразходват

обществените средства, кой е отговорен за организационните въпроси на всички

равнища. 

Основните цели, върху които сме се фокусирали в проекта са: 

 Подобряване на доброто управление в спорта и в спортните организации в

Европа на местно, национално и европейско ниво;

 Анализ на общественото лице на Европейските и националните спортни

организации, основани на стриктен критерии и с прозрачна методология,

приложима от всички тях с един и същ подход;

 Чрез планираните събития за разпространение, ще повишим вниманието

към доброто управление в сферата на спорта на местно и национално ниво;

 Подготовка и подкрепа на следващите спортни лидери, които вярват и

прилагат ценностите за отчетност, "честна игра", прозрачност,

справедливост, изготвени със самостоятелно обучение и международни

мобилности, реализирани по време на проекта;

 Чрез проекта ще бъде укрепена базата данни за създаване на политики

(изследвания, събиране на данни, проучвания) на местно, национално и

Европейско ниво.

 

 Ще бъде повишено знанието и осведомеността за спорта и физическата

активност, като в същия момент, ще бъде засилено и партньорството между

институции и организации активни в сферата на спорта и физическата

активност, не само вътре в консорциума, но също и на местно ниво в

държавите на организациите - партньори.

 Насърчаване на принципите на добро управление в спорта за всички

заинтересовани страни и създаване на мултипликатори за добро

управление.

 Подобряване на доброто управление в спорта с пряк достъп до ресурси -

самообучението в доброто управление в спорта;

 Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на

доброто управление в спорта от различни части на Европа, които ще бъдат

отдадени на проекта не само по време, но и след края на проекта с

разработване и създаване на база данни от добри практики.

 Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и

физическите активности във връзка с личното, професионалното и

социалното развитие на лицата през всички планирани проектни дейности.

 Повишаване на осведомеността за значението на ефектите от

здравословното въздействие върху физиката чрез всички планирани

проектни дейности.

 Увеличаване на участието във физически дейности и спорт чрез повишен

брой местни дейности и събития, събития за повишаване на

информираността и осигуряващи възможност на лицата да се запознаят

лично с ползите от физическите активности.

 Разпространение на натрупаните знания и опита от партньорството,

неговите новоразработени инструменти и най-добрите практики, за да

вдъхнови и насърчи по-нататъшното сътрудничество и синергия по

свързаните с тях теми.

 Предоставяне на възможност на специалисти от различни сфери със

средствата и инструментите, да действат свободно в тяхната ежедневна

работа с идеите, които могат да приложат директно.

 

Проект "Добро управление в спорта" е съ-финансиран по програма "Еразъм+"

Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на

спорта/ и е съвместно партньорство на 7 европейски държави, координиран от

"Асоциация за развитие на българския спорт". Дейностите ще се реализират в

период от 36 месеца с начална дата 01/01/2018 и разнородни дейности в

България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия.

Водещи