Нови изисквания при паричните преводи 20.03 | 10:15

Вижте какви са

От iNews.bg

С промени във Валутния закон, предложени от Министерство на финансите се затяга контролът върху пари, изпратени чрез пощенски и куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери. Въвежда се изискването за представяне на декларация за оповестяване, както и за допълнение на действащите административнонаказателни разпоредби и въвеждането на санкции за неспазване на задължението за оповестяване на парични средства, а именно глоба или имуществена санкция до една четвърт от паричните средства.

С предложените промени се предвижда паричните средства да са разделени на два основни вида - придружени и непридружени. Също така, се предлага да се въведат правила, които разширяват обхвата на контрола по този закон. Предлага се да бъде разширено и определението за "парични средства", така че то да обхване и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност (монети със съдържание на злато от най-малко 90 % и злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %), пише Pariteni.bg.

По отношение на движенията на непридружени парични средства – парични средства, пренасяни в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, се предлага митническите органи да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя, или от техен представител да представи декларация за оповестяване. За тази цел, се предлага митническите органи да имат и правомощието да извършват контрол върху всякакви пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства В тази връзка, при установяване на пратка (пощенска, куриерска, контейнер, непридружен багаж), съдържаща парични средства в размер на 10 000 EUR или повече, компетентните органи ще могат да изискат от изпращача, получателя или техен представител да представи декларация.

С настоящия законопроект се запазва възможността за деклариране на парични средства при поискване от митническите органи, когато придружените паричните средства се пренасят през границата на страната от или за държава - членка.

Също така с предложените промени се предлага да се въведе възможност, непридружените парични средства да се считат за изоставени в следните случаи:

– когато не е открито лице, което следва да подаде декларация за оповестяване;

– когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече се внасят в Съюза или се изнасят, или се пренасят през границата на страната от или за държава – членка;

– митническите органи, не са намерили изпращач или получател, или от техен представител, който да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

Предвидено е, когато предметът на нарушение е укрит по специален начин, да се наказва с глоба в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства, ако деянието не съставлява престъпление.

Друга промяна предвижда да отпадне изискването за деклариране пред митническите органи на благородните метали, скъпоценните камъни и изделията със и от тях. Мотиви за това, са нормите на Регламент (ЕС) 2018/1672, който макар и да разширява понятието "парични средства", не включва в съдържанието му благородните метали и скъпоценните камъни, както и изделията със и от тях. Друг аргумент за отпадане изискването за декларирането на тези стоки, е установената разнородна практика, породена от нееднаквото третиране на благородните метали и скъпоценните камъни – като такива, включени в обхвата на валутни закон или като стока, подлежаща на контрол, установен от европейското митническо законодателство. 

Забранява се обаче парични средства да напускат територията на страната, когато лицата имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, т.е. предвиждат се национални правни норми, които да защитят събирането на публичните държавни вземания, когото същите не са обезпечени, разсрочени или отсрочени по реда и условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Най-четени