За първи път ЕК обърна внимание на властта у нас за (не)адекватността на минималния доход 18.05 | 16:45

Комисията поиска и подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането на обществени поръчки

От iNews.bg

Европейската комисия отправя 4 препоръки към България в областите с макроикономически дисбаланси. Това се казва в публикуваното днес от ЕК предложение за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи – актуализация за 2016 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2016 – 2019 г.) на България, в рамките на т.нар. "Европейския семестър”.

В областта на заетостта ЕК засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните политики на пазара на труда. Фокусът продължава да е върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно положение и младежите, които нито учат, нито работят.

Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването.

За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход.

Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им.

В областта на фискалната политика ЕК препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г. с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел.

Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, вкл. с недекларираната заетост. До края на 2016 г. ЕК очаква да приключат прегледите на качеството на активите и стрестестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрестестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора.

Запазва се препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността, предвид ограничения напредък в подобряването на механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно преструктуриране.

В одобрената актуализация на Националната програма за реформи за 2016 г. и в Конвергентната програма (2016 – 2019 г.) са представени мерките и ангажиментите в отговор на идентифицираните дисбаланси и предизвикателства. От Министерство на финансите съобщават, че препоръките предстои да бъдат разгледани и одобрени на Съвет ЕКОФИН на 17 юни и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28 – 29 юни.

Водещи

Най-четени