До 500 лв. глоба, ако детето не ходи на училище 30.09 | 16:38

Парите за образование – според броя на учениците и средния разход за тях

От iNews.bg

От тази учебна година родители, чиито деца не посещават училище и задължително предучилищно обучение, ще бъдат глобявани от 50 до 150 лв., а за повторно нарушение - и до 500 лв. Фирми и частни лица, които без регистрация се занимават срещу заплащане с отглеждане, възпитатие и обучение на деца от 3-годишна възраст до 1-ви клас, пък ще бъдат санкционирани с между 5000 и 10 000 лв. Това гласят текстове от Закона за предучилищното и училищното образование, приет окончателно от парламента. 

Занапред събраните средства от глоби ще постъпват в бюджета на съответната община. Парите ще се ползват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп до образование на децата, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Държавният бюджет ще отделя средства за финансиране на образованието в размер - не по-нисък като процент от брутния вътрешен продукт спрямо разчетите за предходната година, решиха още народните представители. Парите за образовние ще се разпределят на брой деца и ученици и въз основа на стандарт за дете и ученик за съответната бюджетна година.

Държавата ще осигурява условия за задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните деца. За подрастващите ще се организира безплатен транспорт до най-близкото учебно заведение в населени места без детска градина или училище.

Държавата ще осигурява и средства за равен достъп и за подкрепа за личностното развитие на децата. Парите ще са за ученически стипендии, закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване, за училищната библиотека, за целодневна организация на учебния ден и хранене, ученически отдих и спорт, училищни програми за превенция на отпадането от училище, подкрепа за ученици с изявени дарби.

Средствата от държавния бюджет за децата в частните детски градини и училища пък ще се определят по бюджетите на общините, въз основа на броя децата и по стандарта. Частните учебни заведения периодично трябва да представят касови отчети за разходите си. Неизразходваните средства от субсидията в рамките на текущата година ще могат да се използват през следващата само за финансиране на същите дейности.

Контролът върху разходването на средствата за частните учебни заведения ще се извършва от общината и регионалното управление на образованието. При нарушения държавното им финансиране ще бъде спирано, решиха още депутатите.

Мнозинството отхвърли предложенията на "БСП лява България" бюджетът за образование да не е по-нисък от последния публикуван средноевропейски процент от брутния вътрешен продукт, определен за образование в страните-членки на Европейския съюз, както и предложенията на Патриотичния фронт и "Атака" до началото на бюджетната 2018 г. средствата от БВП за сектора "образование" да достигне 5%.

 

 

Водещи

Най-четени