Асоциацията на моловете: Държавата да плати наеми, режийни и заплати на спрените бизнеси 25.11 | 14:53

Искат и освобождаване от данъци, а обезщетенията да бъдат преведени най-късно до 30 юни догодина

От iNews.bg

В отворено писмо до премиера, вицепремиера, министъра на финансите и министъра на икономиката Българската ритейл асоциация, която обединява над 100 търговци и осигурява прехраната на близо 3000 семейства, настоява за спешни мерки от страна на правителството по повод повторното "затваряне". Мерките са с цел намаляване на негативното отражение на корона-кризата върху дейността на сектор "Търговия на дребно" и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19.

В случаите, когато икономическата дейност на търговските предприятия се замразява временно с държавен акт като заповед на здравния, икономическия или други министри, държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. А поради невъзможност и забрана да бъде извършвана стопанска дейност за съответния период, работодателят да се освобождава от задължението да заплаща съответните данъци и такси. Такава помощ е съвместима с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в случай че са спазени следните условия:

а. Помощта се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период ("допустим период");

б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.;

в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не са покрити от други източници като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което размерът на помощта не надвишава 90 % от непокритите фиксирани разходи. За целите на настоящата точка загубите на предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният й размер се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или въз основа на подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз основа на данъчни отчети. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява;

Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и ВЕЧЕ прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена / администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата необходима информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и с административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС.

2. При заразен персонал, който има доказан положителен тест за Ковид-19, магазините да могат да се самокарантинират и сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. В момента голяма част от търговските обекти работят при намален персонал, а служителите се застъпват всеки ден. При един заболял реално всички останали служители трябва да бъдат поставени под карантина, а обектът да бъде затворен, за да се гарантира сигурността и безопасността на клиентите. Ето защо настояваме за разширяване на социалните мерки и в тази посока, тъй като в тези случаи бизнесът няма да е затворен със заповед, но няма да има възможност да извършва търговска дейност. Отпусканата помощ да бъде за период от 14 до 28 дни според продължителността на задължителните карантини и да се подпомагат именно онези служители, които не са в болничен и нямат доказан Ковид-19, но не могат да изпълняват работните си задължения поради задължителна карантина.

3. С цел да се осигури поне частична ликвидност на търговците, да бъдат разсрочени банковите им кредити, както и помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски. Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19 (Временната рамка) на Европейската комисия (ЕК) предвижда помощи под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 30.06.2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30.06.2021 г.

Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга - в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата.

Мерки за спиране на разпространението на вируса бяха взети от редица европейски държави и страни от целия свят, но във всяка една от тях, освен за физическото оцеляване на гражданите и обществото, бе помислено и за икономическото.  Настояваме и българската държава да се погрижи за своите граждани, като се надяваме да чуем при обсъждането на новите мерки, които се планира да влязат в сила от 27 ноември, преди тяхното гласуване в МС, и какви мерки са предвидени за компенсация на работещите, бизнеса и в частност на търговията на дребно.

Водещи

Най-четени