Премиите на застрахователите намаляват 16.11 | 14:10

70,7% от приходите на застрахователите идват от "Гражданска отговорност"

От Ралица Стоянова

Финансовите резултати на застрахователните дружества у нас се подобряват, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 42 171 хил. лв. при 28 992 хил. лв. към края на септември 2011 г., съответно финансов резултат от 51 365 хил. лв. при 40 118 хил. лв. за същия период на 2011 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2012 г. е 10 783 хил. лв. при 11 366 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 27 129 хил. лв. при 21 361 хил. лв. към края на деветмесечието на 2011 г.
 

Сумата на активите на застрахователите нараства с 2,5% на годишна база и възлиза на 2 942 750 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 0,3% на годишна база и достига 1 851 919 хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,6% и достига 1 090 831 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 0,3% на годишна база и достига 892 152 хил. лв., в това число 530 641 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 361 511 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите за деветмесечието на 2012 г., възлиза на 1 136 762 хил. лв., като се отчита спад от 1,1% на годишна база при ръст от 0,2% за същия период на 2011 г.
 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 956 601 хил. лв., с което се реализира спад от 1,8% на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки ("Гражданска отговорност" и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 70,7%, следвани от имуществените застраховки ("Пожар и природни бедствия” и "Други щети на имущество”) - 18%.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2012 г., възлиза на 180 161 хил. лв., с което се реализира ръст от 3% на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка "Живот” и рента – 74,3%.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 538 034 хил. лв., като нарастват с 6,9% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 68 922 хил. лв., като се отчита увеличение от 1,5% на годишна база.

В края на септември 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 989 хил. лв., при - 407 хил. лв., отчетен към края на септември 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 754 хил. лв. към края на септември 2011 г. на 1 934 хил. лв. към края на деветмесечието на 2012 г.

 

Водещи

Най-четени