Пуснаха нова емисия ДЦК за близо 90 млн. лева 18.07 | 14:00

Пенсионни фондове, застрахователи и банки я изкупиха

От iNews.bg

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година. На проведения на 17 юли аукцион бяха пласирани ДЦК за 89,5 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,63 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 201,8 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,02. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 103 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 339,5 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г. Емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове - 58,10 %, следвани от застрахователните и животозастрахователни дружества с 41,34 % и 0,56 % от банките.

Водещи

Най-четени