Близо 9% спад на инвестициите в промишлеността през кризисната 2020 г. 12.04 | 11:40

Мениджърите на предприятията в сектора предвиждат свиване на тези разходи с над 30% през настоящата година

От iNews.bg

През март 2021 г. Националният статистически институт проведе регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което беше осигурена информация както за реализираните от тях инвестиции през 2020 г., така и за инвестиционните им планове през тази година.
По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8.7% по-малко спрямо 2019 година.
Резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност показват, че плановете на промишлените предприятия през 2021 г. са за свиване на инвестициите с 15.5% в сравнение с направените през предходната година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17.5% спрямо 2020 година.
По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38.2%), при което се предвижда понижение от 13.8% в сравнение с предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.1%), при които се очаква увеличение с 4.7% спрямо 2020 година. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.8%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.8% в сравнение с предходната година.

Водещи

Най-четени