463 нарушения на закона хванали държавните финансови инспектори 10.04 | 12:57

Проверките на АДФИ растат, хванатите измами намаляват

От iNews.bg

През първото тримесечие на 2020 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) извършиха 127 проверки. Броят на инспекциите е нараснал с около 30% в сравнение с приключените през последните три месеца на 2019 г.

За периода януари-март са инспектирани 352 обществени поръчки на обща стойност 765 261 996 лв., което е с около 50% повече от общата стойност на тези през предходния отчетен период. От септември до декември 2019 г. са проверени 278 обществени поръчки, които са в размер на 331 444 983 лв.

Инспектирани са и 2094 договора на обща стойност 546 156 777 лв. По този показател АДФИ също отбелязва ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са проверени 1059 договора на стойност 160 844 558 лв.

По време на финансовите инспекции са установени 463 закононарушения, като в обхвата им попадат нормативните актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност на инспектираните обекти. Констатира се намаление на броя нарушения в сравнение с предходния отчетен период, което отнесено към по-големия брой извършени финансови инспекции, проверки на договори и обществени поръчки, показва, че се повишава законосъобразността на действията, свързани с разходване на публични средства, и че има по-добра финансова дисциплина.

Аналогична е и тенденцията по отношение на индикаторите за измама, идентифицирани по време на финансовите инспекции.  През първото тримесечие на 2020 г. са установени 10 "индикатора за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция, а установените през предходното тримесечие са 36.

Водещи

Най-четени