Скоро ще добиваме перли от р. Дунав 13.03 | 13:22

Във водоема ще се въдят освен бисерни миди и 6 вида риби

От Цанка Донкова

Скоро може да добиваме перли от река Дунав. Това ще се случи благодарение на развъждането на бисерни миди във водоема. Освен мекотелите, реката ще бъде зарибена и с още 6 вида риби.

Акцията е на природозащитната организация WWF и е по проект "Свободни риби". Една от основните дейности е зарибяване в избрани участъци в две Натура 2000 зони с шест вида риби, които са застрашени от изчезване поради високия улов, както и поради влошените условия за размножаване по поречието на реката.

Видовете са главоч (Cottus gobio), европейска горчивка (Rhodeus amarus), балкански щипок (Sabanejewia aurata), балканска кротушка (Gobio kessleri), малка кротушка (Gobio uranoscopus), черна мряна (Barbus meridionalis).

Целта е подобряване на природозащитното им състояние. Проектът се осъществява в партньорство с Природен парк "Русенски Лом" в избрани участъци от реки от Натура 2000 зони в басейна на река Дунав в северна България.

В рамките на проекта, WWF събира данни за състоянието на застрашените видове и техните местообитания. Тези данни обхващат популации на целевите видове в поне 14 Натура 2000 зони на обща площ от над 45 000 кв м.

Вижте повече за проекта в Sever.bg.

Водещи

Най-четени