Треви от 3 континента в Голо бърдо 10.04 | 09:34

В резервата са описани 46 дървесни и храстови вида и 316 тревни растения

От Кремена Бедерева

Ботаническият резерват "Острица" в планината Голо бърдо в Западна България съхранява тревни видове, характерни за три континента - Европа, Азия и Африка, съобщи РИОСВ-Перник.

В резервата са описани 46 дървесни и храстови вида и 316 тревни растения. Два от тях попадат в Приложение 1 на Бернската конвенция за защита на природата. В Червената книга на България са включени 23 вида, 4 от които са категория застрашени, 18 са определени като редки.

За лечебни се смятат 160 от растенията в резервата. Тук могат да се видят урумово лале, урумов лопен, сръбско звънче, златна раменка и др. Територията на "Острица" се обитава от една двойка осояд и голям ястреб, включени в Червената книга.

Бозайниковата фауна включва 24 вида, от които по Бернската конвенция са защитени 12 вида, допълва БТА. Резерват "Острица" е обявен за народен парк през 1943 г.

Той е една от най-старите защитени територии у нас. Сега се управлява по специализиран план за опазване на флористичното богатство чрез балансирана намеса в естествените природни процеси.

Водещи

Най-четени