ЕК ни плаши със съд заради вятърните турбини край Калиакра 21.06 | 15:28

Ветроенергийни проекти са изградени без оценка на въздействието върху природата

От Ралица Стоянова

България не е провела оценка на възможните въздействия на ветроенергийни и други проекти в защитените зони в района на нос Калиакра, твърдят от Европейската комисия.

По предложение на комисар Янез Поточник, ЕК е изпратила мотивирано становище, в което България се призовава да спази действащото законодателство на ЕС.

Ако страната не изпълни това искане в рамките на два месеца, комисията може да отнесе казуса до Европейския съд. Ако казусът достигне до съда, комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, както и изместване на съответните проекти.

Съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по Натура 2000, следва предварително да бъде подложен на оценка преди началото на работите.

Също така, и Директивата за оценяване на въздействието върху околната среда (ОВОС) има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки един проект, който би могъл да има значително въздействие върху околната среда, преди неговото одобряване.

В по-ранен период Комисията е предупреждавала България, тъй като в района на Калиакра — който е район с голямо значение във връзка с птиците — териториите, определени като специални защитени зони (СЗЗ) по Директивата за птиците, са недостатъчни. Настоящият повод за загриженост (свързан с предишния казус, но в същото време самостоятелен) се дължи на факта, че България е дала разрешение за значителен брой стопански дейности в района на Калиакра без подходяща оценка на въздействието върху околната среда, и че тази практика продължава, смятат от ЕК.

Разрешено е изграждането на хиляди вятърни турбини, както и изпълнението на около 500 други проекти, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района на Калиакра, както и на въздействието върху хилядите птици и прилепи, прелитащи ежегодно над този район при тяхната миграция към и от Африка.

Не е отчетен кумулативният ефект от проектите, въпреки че това се изисква и по трите посочени директиви — за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

През декември 2008 г. и септември 2011 г. Европейската комисия изпрати до българските власти официални уведомителни писма във връзка с неспазването на съответните европейски директиви. Страната ни обаче продължава да е в нарушение на трите директиви. Поради това е изпратено мотивирано становище, по което България може да се произнесе в рамките на два месеца.

Водещи

Най-четени