До края на март ЕВН внася в КЕВР заявленията си за цените на тока и парното 28.02 | 16:27

Компаниите от групата ще бъдат готови с документите в изисквания от закона срок

От iNews.bg

В съответствие с нормативната уредба регулираните дружества от групата на EVN България – Електроразпределение Юг, EVN България Електроснабдяване и EVN България Топлофикация, ще внесат в КЕВР до края на месец март 2020 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2020 г. Ценовото заявление на мрежовата компания Електроразпределение Юг ще бъде изготвено на база одобрените в Ценово решение Ц -19 от 01.07.2019 г. необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

-разликата между прогнозните количества пренесена през мрежата енергия и реално достигнатите;

-разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската независима енергийна борса, и цената постигната на борсовия сегмент "Ден напред";

-разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции;

-инфлационен индекс;

-разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

Ценовото заявление на EVN България Електроснабдяване ще отразява приходите, необходими за обезпечаване на лицензионните задължения на компанията и изпълнението на дейности, възложени й със закон. Заявлението ще отрази и всички законови промени в сектора, свързани с процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

Ценовото заявление на EVN България Топлофикация ще включва:

-действащата към момента цена на природния газ на "Булгаргаз” ЕАД за I-во тримесечие на 2020 г.

-норма на възвръщаемост на капитала – на база на приетата от регулатора в решение Ц-18/01.07.2019 г.

-разходи, свързани с либерализацията на електроенергийния и газовия пазар,

-разходи за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР; одобряване на обходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност

-разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид

-разходи за достъп до електропреносната мрежа за произведеното количество електрическа енергия.

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2020 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.

Водещи

Най-четени