КЕВР иска от ВиК-Добрич да промени договорите си с клиентите 30.10 | 13:42

Регулаторът даде на дружеството срок от две седмици след получена жалба

От iNews.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа постъпила жалба от потребител срещу "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, в която се посочва, че "…без правно основание в положение на надмощност от служители на "Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД е вписана арбитражна клауза в предварително изготвените бланки за подмяна на водомер". Към жалбата е приложен констативен протокол, отразяващ смяна на водомери, с отчетени и записани показания към момента на смяната на измервателните устройства, на който протокол фигурира подпис на потребител и запис: "Всички спорове между клиенти и ВиК – Добрич, породени от настоящия документ или възникнали между страните, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение ППМ съгласно неговия правилник".

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, в правомощията на КЕВР е да одобрява Общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. В одобрените Общи условия на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД изрично е посочено, че "всички спорове между В и К оператора и потребителите се решават по взаимно съгласие чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на Глава седма на Общите условия или по съдебен ред". Във всички одобрени от Комисията Общи условия на ВиК операторите не е посочена възможност спорове между потребители и ВиК оператори да бъдат решавани чрез арбитраж, а само и единствено по съдебен път. В този смисъл вписването на арбитражни клаузи е нарушение от страна на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, тъй като излиза извън обхвата и рамките на одобрените Общи условия на дружеството.

В допълнение на това КЕВР отчита също, че Законът за защита на потребителите съдържа изрични разпоредби относно включването на арбитражна клауза в договор между търговец и потребител. Съгласно чл. 3, ал. 4 от закона арбитражна клауза е недействителна, а съгласно чл. 143, ал. 16 – тя е неравноправна клауза. В конкретния случай с разгледаната жалба на потребител на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, Комисията установи, че липсва писмено споразумение между ВиК оператора и неговите потребители, в което страните да изразяват съгласие споровете между тях да бъдат разглеждани в арбитражен съд.

Във връзка с обсъдения казус и с оглед на значимостта на поставения проблем, КЕВР констатира, че подадената от потребителя жалба е основателна в тази си част и със свое Решение от 25.10.2018 г. задължи "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД в двуседмичен срок да премахне записа: "Всички спорове между клиенти и ВиК – Добрич, породени от настоящия документ или възникнали между страните ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение ППМ съгласно неговия правилник". Премахването е задължително за всички официални документи, върху които има подобен запис.

Копие от приетото решение на КЕВР е изпратено до Комисията за защита на потребителите, до министъра на регионалното развитие и благоустройството, до председателя на Асоциацията по ВиК за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич и областен управител на Добрич, както и до Омбудсмана на Република България, с оглед предприемане на действия съобразно тяхната компетентност.

Водещи

Най-четени