НЕК оспорва трактовката на руската страна по договора за оборудване 10.08 | 20:58

"Атомстройекспорт" предлага различни варианти за изкупуване на оборудването

От Петя Михайлова

Съгласно Рамковия договор НЕК продава, а ЗАО "Атомстройекспорт" (АСЕ) придобива оборудването,  което се намира в АЕЦ "Белене” и не подлежи на интегриране в новия проект за изграждане за обща стойност на това оборудване - 205 000 000 Евро.

Това уточняват в съобщение до медиите от Националната електрическа компания по повод прессъобщение на руската компания за стартирали преговори с НЕК относно неизпълнение от  руската страна на Рамков договор за доставка на оборудване от количеството, намиращо се в АЕЦ "Белене”  № 77-402/51300 от 28.11.2007 г.

Към договора е приложен подробен списък на оборудването в Приложение № 1, което е ясно и точно индивидуализирано.  

В Рамковия договор се определя срок на действието му (31.12.2008 г.), който впоследствие е удължен с Допълнение № 7 до 31.03.2011 г. 

В писма на АСЕ от 28.06.2011 г. и 21.07.2011 г. и прес- съобщение от 10.08.2011 г. се посочва, че Купувачът отказва да изкупи останалото оборудване на стойност приблизително 40 215 000 Евро, по причина че срокът на Рамковото споразумение е изтекъл. Не е посочена конкретна правна разпоредба, на която АСЕ основава тези свои заключения.

НЕК не е съгласна с изводите на АСЕ. Единствено договор за периодична доставка на оборудване, което не е индивидуализирано към момента на подписването му, би могъл да се прекрати с изтичането на посочен в него срок на валидност. Рамковият договор не е такъв договор, защото в него ясно и точно се посочват какво оборудване за каква обща цена следва да бъде закупено. Освен това уговорката, че останалото оборудване на площадката ще бъде изкупено се съдържа и в Основния договор и е била определяща за избора на АСЕ като изпълнител на АЕЦ "Белене”.

В този смисъл посоченият срок в Рамковият договор следва да се тълкува като срок, в който трябва да бъде осъществена транзакцията (т.е. собствеността върху оборудването да бъде прехвърлена на АСЕ, а цената да бъде заплатена на НЕК). След изтичането на този срок – 31.03.2011 г. длъжникът ( АСЕ) изпада в забава  да изпълни задължението си, вкл. да заплати  продажната цена, тъй като не е предприел необходимите действия по  Рамковото споразумение и не е изнесъл оборудването, уточняват от компанията.

АСЕ  носи също така и отговорност за вреди от забавеното си изпълнение в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. 

Както в Рамковия договор, така и в Основния договор няма нито една уговорка, че е възможно при определени условия да не бъде изкупено цялото оборудване съгл. изготвения списък на Съвместния оценъчен комитет. При това положение отказът да бъде изкупено оборудването от страна на АСЕ представлява неизпълнение не само на Рамковия договор , но и на Основния договор, тъй като последният е сключен с презумцията, че НЕК ще продаде цялото оборудването на площадката на АСЕ съгл. списъка на Оценъчния комитет.

В допълнение към сумата от 40 215 000 Евро плюс дължима лихва за забава, АСЕ дължи заплащане на НЕК на сума в размер на 4 030 747,83 Евро, която представлява част от дължимата сума за доставено оборудване по Допълнение № 1 плюс дължимата лихва забава, както и сума на недоказани разходи по чл. 5.2. от Рамковия договор,  в размер на 15 288 761, 02 Евро, се казва още в съобщението.

Водещи

Най-четени