Борим трафика на хора с толерантност и информираност 09.07 | 12:55

Правителството прие Национална програма с цел предотвратяване на насилието

От Теодора Кокаланова

Превенцията, закрилата и реинтеграцията на жертвите са приоритетите в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора за 2014 г. Дейностите в програмата са фокусирани върху повишаване на осведомеността в обществото и създаване на обществена нетърпимост към трафика на хора, реши правителството.

Печалбите в световен мащаб от престъплението, известно като съвременна форма на робството, са съизмерими с печалбите от трафик на оръжие и наркотици.

Програмата включва законодателни изменения, както и разработването и приемането на първата българска стратегия за борба с трафика на хора. Тя ще обхваща периода до 2020 г., като ще синхронизира провежданите политики и използваните механизми, пряко повлияни от Стратегията на Европейския съюз в тази област.

Ще бъдат проведени информационни, разяснителни и образователни кампании сред рисковите групи. Ще бъде развито международното сътрудничество чрез обмен на добри практики. Ще бъдат разработени и реализирани международни проекти, насочени към противодействие на трафика на хора.

Първият резултат в тази област е одобрената в началото на месец май програма за борба с трафика на хора към тематичния фонд "Сигурност" по Българо-швейцарската програма, в рамките на която ще бъдат разкрити два нови приюта за жертви на трафик.

С националната програма се поставя началото на разработване и приемане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване на жертвите.

Предвижда се актуализация и приемане на национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафика. Разработването на модел за включване на проблематиката в гимназиалния курс и подготовката на педагогически съветници, психолози и учители, с цел противодействие на проблема, също е част от приетата стратегия.

Националната програма е разработена въз основа на предложенията на ведомствата и институциите, включени в Националната комисия за борба с трафика на хора. Обсъдена е с неправителствени организации, които имат отношение към проблема. Утвърждаването ѝ ще допринесе за обединяване на усилията на институциите за ефективен и цялостен подход към противодействието на трафика на хора. 

Най-четени