Въвеждаме нови европейски правила за осъдените на затвор 06.03 | 13:41

Предлаганият законопроект ще съкрати и улесни редица процедури при трансфер на осъдени от и в чужбина

От iNews.bg

Министерският съвет одобри проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Със законопроекта се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. С него се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

Големият обем на материята, уредена в рамковото решение, както и възприетата практика при въвеждането на актове на вторичното право на Европейския съюз в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси изискват създаването на отделен закон.

В проекта на закон се установява уредба за трансфер на осъдени лица между държавите-членки на ЕС, която ще замени режима, установен с Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 1983 г. на Съвета на Европа. Така сътрудничеството вече ще се осъществява на принципа на директната комуникация между компетентните органи на държавите-членки, а производството по признаване и изпълнение следва да приключи в срок от 90 дни, което значително ще съкрати продължителността му в сравнение с тази на досегашния ред за извършване на трансфер на осъдени лица по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

За компетентен орган по признаване и изпълнение на чужди съдебни актове законопроектът определя окръжния съд по местоживеенето или обичайното местопребиваване на лицето, на което е наложено наказанието или мярката включваща лишаване от свобода. Ако местоживеенето на лицето в страната е неизвестно или то не живее в страната, компетентен да признае акта е Софийският градски съд.

За гарантиране на изпълнението на признатия съдебен акт е предвидена възможността за временно задържане на лицето при условията и реда на НПК.

В съответствие с изискванията на Рамковото решение на съда се предоставя възможност да адаптира наказанието, наложено от издаващата държава-членка, като го приспособи към най-близкото по вид и характер наказание, предвидено за подобни деяния по българското законодателство. Наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода не могат да бъдат заменени с глоба или друга форма на парична санкция.

В законопроекта се предлага опростена процедура за трансфер на осъдени лица. Предвижда се предаването на лицето да се осъществява на предварително уговорена дата между двете държави-членки, но не по-късно от 30 дни от постановяване на окончателното решение. Регламентирани са и случаите за предаване на основание Европейска заповед за арест и транзит през територията на Република България на лице, което подлежи на трансфер в изпълняваща държава-членка.

Водещи

Най-четени