ЕК иска мнението ни за устойчивото развитие на Европа 01.02 | 16:59

Допитването включва 50 въпроса по политиките на ЕС за устойчиво развитие

От Ивайло Ачев

ще достигне 9 милиaрда души, а търсенето на храна, фураж и целулоза да се увеличи със 70%. "Пътната карта на Европа за ефективно използване на ресурсите")

В рамките на прегледа на политиката си за устойчиво производство и потребление ЕК започна обширно публично допитване относно мерките, които предприема в четири основни области. Това са:

- политики по отношение на проектирането на продукти, рециклирането и управлението на отпадъците и пр.;

- "зелени" обществени поръчки (публичните органи се насърчават да дават предимство на екологични решения);

- мерки за подобряване на екологичните показатели на продукти (отражение на продуктите върху околната среда);

- мерки за подобряване на екологичните показатели на организации (отражение на организациите върху околната среда).

Допитването представлява обширен преглед на политиките на ЕС, поради което включва близо 50 въпроса. Около половината от тези въпроси са предназначени за широката общественост, докато другите засягат по-скоро специализираните заинтересовани страни, например правителства, промишлени асоциации и частни дружества.

Реалният политически контекст на устойчивото потребление и производство и устойчивата промишлена политика е стратегията "Европа 2020", която се стреми към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; в момента тя е главната стратегия на Европа за подпомагане на икономическия растеж и създаване на работни места.

Водещи

Най-четени